LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ SĄJUNGA

Regėjimo negalią turintys žmonės yra susibūrę į aklųjų ir silpnaregių savipagalbos organizaciją - Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą (LASS). Seniūnijų socialinėms tarnyboms, savivaldybių globos ir rūpybos skyriams, atskiriems socialiniams darbuotojams taip pat labai svarbu kuo daugiau žinoti apie šią organizaciją ir palaikyti su ja kuo glaudesnius ryšius. Kiekviena socialinė tarnyba ar nevyriausybinė organizacija akliesiems gali padėti savarankiškai, tačiau bendradarbiavimas su LASS jos pagalbą visada padarys efektyvesnę ir tikslingesnę.

KAS YRA LASS IR KĄ JI VEIKIA? LASS yra nevyriausybinė savanoriška neregių ir silpnaregių savipagalbos organizacija, burianti šiuos žmones bendrai veiklai, atstovaujanti jų interesams ir ginanti jų teises. LASS yra viena seniausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje (įkurta 1926 m.). Per daugiau nei aštuoniasdešimt metų ji yra sukaupusi daug patirties, teorinių žinių bei praktinių metodų, kaip reabilituoti regėjimo netekusius žmones, padėti jiems integruotis į visuomenę, sugrįžti į aktyvų gyvenimą. LASS yra sukaupusi išsamią savo narių duomenų bazę, pasirengusi šiais duomenimis pasidalinti su įvairiomis socialinėmis tarnybomis, kitomis neregių labui dirbančiomis organizacijomis.

LASS veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, apskričių, rajonų centruose turi savo centrus ir filialus. Todėl susirasti LASS atstovybę yra nesunku gyvenant bet kuriame Lietuvos mieste.

LASS pati vykdo įvairias aklųjų ir silpnaregių reabilitacijos, socialinės integracijos programas, teikia pagalbą. Jeigu reikalingos pagalbos negali suteikti pati, tuomet tarpininkauja, kad ją suteiktų kitos institucijos, nevyriausybinės organizacijos ar labdaros fondai.

LASS darbuotojai konsultuoja darbdavius steigiant akliesiems ir silpnaregiams skirtas darbo vietas.

Aklieji ir silpnaregiai, turintys meninių polinkių bei sugebėjimų, gali juos tobulinti įvairiuose LASS meno saviraiškos būreliuose, tautodailės ar amatų klubuose. LASS rengia įvairias meno saviraiškos bei amatų stovyklas, regionines bei respublikines šventes.

LASS leidžia mėnraštį "Mūsų žodis". Tai vienintelis leidinys Lietuvoje, kurį galima skaityti keturiais formatais: Brailio ir reginčiųjų raštu, įgarsintą į kompaktinę plokštelę arba elektroniniu pavidalu internete. Šiame leidinyje galite sužinoti daug naudingos informacijos apie pasaulio ir Lietuvos aklųjų gyvenimą, aktualiausias neregių problemas, rasti atsakymų į daugelį jums iškylančių klausimų. Žurnalą galima rasti LASS filialuose, savivaldybių globos ir rūpybos skyriuose. Elektroninių "Mūsų žodžio" variantų (publikuojami nuo 1999 metų) ieškokite LASS interneto svetainėje.