Šulinys, 2013 metų rugsėjis - spalisEuroparlamentarų iniciatyva: Europos kortelė žmonėms su negalia

Europos Parlamento nariai aktyviai renka parašus po Rašytine deklaracija dėl Europos kortelės asmenims su negalia. Šią Deklaraciją savo parašu parėmė ir Lietuvos europarlamentarė dr. Laima Andrikienė. Jei Europos Parlamento nariams artimiausiu metu - iki rugpjūčio 8 dienos - pavyks surinkti daugiau nei pusę visų EP narių parašų, remiančių šią Deklaraciją, ji bus laikoma priimta - be diskusijų ir balsavimų Europos Parlamento plenarinėje sesijoje. Asmenų judėjimo laisvė - viena svarbiausių asmens laisvių, kurias Europos Sąjunga garantuoja savo piliečiams. Visi ES piliečiai turi teisę naudotis visomis ES piliečių teisėmis, pavyzdžiui, teise laisvai pasirinkti studijų, darbo ar kelionių vietas. Laisvo judėjimo teisė yra užtikrinama ES įstatymuose, pavyzdžiui, Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 26 straipsnyje pabrėžiama, kad Sąjunga pripažįsta ir gerbia neįgaliųjų asmenų teisę naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų nepriklausomumą, socialinį bei profesinį integravimą ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime. Tuo tarpu tenka konstatuoti, kad Europos Sąjungoje pastebima žmonių su negalia judėjimo laisvės problema. Asmenys su negalia, nuolat gyvenantys tam tikroje valstybėje narėje, naudojasi specialiomis teisėmis, kurios palengvina šių asmenų judrumo (mobilumo) ir prieinamumo galimybes. Tuo tarpu asmenys su negalia, viešėdami ar gyvendami kitose valstybėse narėse ir norėdami gauti tokias pat paslaugas tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir vietiniai tos šalies gyventojai, dėl bendrai pripažįstamo dokumento nebuvimo, kuriuo asmuo su negalia būtų pripažintas bendru ES lygmeniu, patiria daug sunkumų. Tokiu būdu pažeidžiama asmenų su negalia teisė laisvai judėti visoje ES teritorijoje. Siekdamas užtikrinti neįgaliųjų asmenų teisę laisvai judėti, dar 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamentas savo rezoliucija paragino priimti Europos mobilumo kortelę ir tokiu būdu sumažinti judrumo barjerus asmenims su negalia. Europos kortelė asmenims su negalia - tai papildoma priemonė šalia jau egzistuojančių neįgaliųjų pažymėjimų. Visos ES valstybės narė įvairių lengvatų ar pašalpų (privilegijų) žmonėms su negalia. Valstybės narės gali lengvai nuspręsti, kokias privilegijas suteikti žmonėms su negalia ir kokie asmenys gali jomis naudotis. Kai kurias šias privilegijas galima gauti, pateikus toje valstybėje galiojančią kortelę (neįgaliojo pažymėjimą). Tačiau kaip rodo praktika, keliaujant į užsienį ši kortelė nebegalioja, ja tampa neįmanoma pasinaudoti dėl kalbos bei pačių ko formatų skirtumo.

Taigi Europos kortelės asmenims su negalia įvedimas ir pripažinimas ES lygmeniu būtų svarbus žingsnis, užtikrinant lygias galimybes žmonėms su negalia ir jų šeimoms pilnai ir aktyviai dalyvauti visose socialinio ir ekonominio gyvenimo srityse.

 

Parengta pagal www.lass.lt* * *

Rugsėjo 14 d. Vilniaus knygų festivalyje pristatytas leidinys "Regėta Lietuva". Tai knyga apie tragiškai žuvusį neregį dainininką, fotografą, poetą Remigijų Audiejaitį.

Leidinį sudarė vienas iš R. Audiejaičio bičiulių Tomas S. Butkus, išleido jo vadovaujama leidykla "Vario burnos". Čia publikuojamos R. Audiejaičio nuotraukos, poetiniai ieškojimai, draugų prisiminimai. Jame taip pat yra DVD formato plokštelė su R. Audiejaičio vaizdo ir garso įrašais.

R. Audiejaitis buvo ne tik dainininkas, poetas, pirmasis neregys fotografas Lietuvoje. Anot daugelio pažinojusių žmonių, jis buvo suspėjęs tapti jaunų menininkų draugijos siela, tam tikra, neatskiriama Vilniaus senamiesčio dalimi.Taškai, prakalbę balsu

Lietuvos aklųjų biblioteka suteikia galimybę lietuviškai skaityti geriausius Onkijo korporacijos 2012 metų konkurso rašinius apie tai, kaip brailio raštas keičia įvairių valstybių ir kultūrų neregių gyvenimą. Angliškai šie rašiniai yra išleisti atskira knyga (ją galima rasti LAB tiflotyros skyriuje), prie knygos pridėtas CD su rašinių elektroniniais variantais.

Naotas Otsukis, rašytojas, Onkijo korporacijos garbės pirmininkas, antologijos pratarmėje rašo: "Pirmasis rašinių brailio rašto tema konkursas įvyko 2003 m., o 2012 metais minėjome šio konkurso dešimtmetį. Iš pradžių buvo sumanyta, kad konkurse dalyvaus tik Japonijos gyventojai, bet, laikui bėgant, jo aprėptis išsiplėtė ir dabar rašinius siunčia žmonės iš viso pasaulio, jų gavome net iš 108 valstybių. Matydami, kad rašiniai apie brailio raštą suartina atokiai gyvenančius žmones, konkurso organizatoriai nutarė ir toliau konkursą rengti kasmet. Galime tik stebėtis, kad šiai mūsų veiklai jau 10 metų. Kiek leidžia kuklios mūsų jėgos, sieksime ir ateityje stiprinti ryšius tarp žmonių iš viso pasaulio."

2012 metų konkurso vertinimo komisija ypač atkreipia dėmesį į dviejų moterų iš Ispanijos - Maria Jesus Sanchez Oliva ir - Maria Jesus Canamares Munoz - rašinius. Šie rašiniai buvo tokie geri, kad abiem autorėms skirtos Otsukio premijos.

"Jos be galo gyvai ir vaizdingai prabilo apie brailio raštą, jo naudą, padėkojo aklųjų rašto kūrėjui už šį rašymo būdą. Tie, kurie skaitys šiuos rašinius, tikrai patirs malonumą ir dar aiškiau supras, koks svarbus yra šis raštas."

Prastos naujienos
Maria Jesus SANCHEZ OLIVA

Artėjo dušimtosios Luji Brailio mirties metinės. Kaip kasmet grifelis ilsėjosi šalia brailio rašto lentelės su tvarkingai įdėtu popieriaus lapu, laukdamas, kada gaus progą jame išguldyti tekstą šešiataške Brailio abėcėle. Buvo pats metas sugalvoti kelis sakinius, pripažįstant Luji Brailio nuopelnus, parodant jam dėkingumą ir pagarbą. Brailio rašto taškai nekantravo: vieni jau buvo įšokę į langelius, kiti dar stumdėsi, laukdami savo eilės. "Gerbiamas maestro", - pradėjo rašyti grifelis, bet, parašius raidę G, pirmas taškas iš raidės e, užuot mandagiai paprašęs leidimo, ar jam galima atsistoti kitame langelyje, truputį per stipriai pasimuistė, ir grifelis nukrito ant žemės.

- Ar iš proto išėjai? Kas tau šiandien darosi? - sumurmėjo grifelis supykęs ir tuo pat metu suglumęs. Jis patyrė tokį stiprų sutrenkimą, kad prigulė ant lentelės krašto pailsėti ir atgauti kvapą. Pirmas eilėje stovėjęs taškas susirūpinęs nepastebėjo, kaip jis šliaužia per juos skiriančias 64 duobutes. Jam atrodė, kad vietos lape užteks ne visiems.

- Turiu jums pranešti labai liūdną žinią, - tyliai tarė grifelis, stengdamasis neprarasti savitvardos. - Įsikibkite į ką nors, nenoriu, kad kuris iš jūsų apalptų. Po šių grėsmingų žodžių taškai ėmė drebėti. - Neseniai sužinojau, - tęsė grifelis, - kad mes netrukus išnyksime iš meno ir kultūros pasaulio, nebūsime vienintelis šaltinis, iš kurio žmonės semiasi išminties. Žinokite - akliesiems mūsų nereikia.

- Ką tu sakai? Kodėl jiems mūsų nereikia? - pratrūko taškai.

- Kaip jie skaitys, jei nemato? Kaip jie dirbs, jei nemokės rašyti? Ir kaip gyvens be mokslo?

- Akivaizdu, kad kažkas išrado dirbtinį žmogų, kuris moka viską, ko reikia gyviems žmonėms. Atrodo, jie vadina jį "Jaws", jis greičiau skaito, ne toks sunkus, kaip mes, užima daug mažiau vietos, vadinasi, mes tuoj būsime nenaudingi, mus nukiš kuo toliau į spintą arba uždarys muziejuje, - čia jo balsas nutrūko. Ištarti žodžiai reiškė mirtį ir užmarštį, grifelio gerklėje įstrigo gumulas, ir jis pratrūko ašaromis. Netrukus kartu su juo pradėjo raudoti visi taškai.

Jie jau buvo pasirengę susitaikyti su mintimi, kad taps niekam nereikalingi, kai staiga pribėgo šeštas taškas. Jis buvo taip suprakaitavęs, kad atrodė, tuoj išskys. Įsitaisęs kito langelio krašte, sušuko:

- Nutilkite ir paklausykite, ką pasakysiu!

Kiti penki, daugiau iš baimės nei dėl kitokių priežasčių, nustojo ašaroti ir pradėjo jau tik kūkčiodami klausytis.

- Nors ir esate mano broliai, bet man dėl jūsų gėda. Tu, - jis pažvelgė į pirmą tašką, - visada nori pasirodyti, nes esi reikalingas 23 raidėms užrašyti, o tu, - tarė pasisukdamas į antrą tašką, - taip pat didžiuojiesi, nes tavęs reikia 15 raidžių parašyti.

- O kaip tu? - pažvelgė trečiam taškui į akis, - tavęs reikia 16 raidžių!

Paskui jis užsipuolė ketvirtą tašką:

- Tu apie save taip pat gerai galvoji, tavęs reikia 15 skirtingų ženklų užrašyti, o tu, penktas taške, taip pat esi geros nuomonės apie save, nes tavęs reikia 13 raidžių. Ir dabar, kai mes sužinojome šią baisią žinią, - toliau šaukė jis, - užuot ieškoję išeities, kaip aš, kukliausias iš kukliausių, nes manęs reikia tik 6 raidėms... Man reikia jūsų, broliai, jei noriu, kad būtų užrašyta kažkas prasmingo... Aš stengiuosi suvokti, kas vyksta, o jūs ką darote? Jūs pradedate žliumbti. Bailiai!

- Tu nori pasakyti, kad suradai išeitį? - paklausė 1 taškas, iškišdamas galvą. - O aš maniau, kad paspringai savo ašaromis!

- Ką tau pavyko sužinoti? - puolė klausinėti kiti. Jie nerimavo, bet neskubino jo, leido pasijusti svarbiam, nes visi žinojo, kad brailio rašto abėcėlė be jų negali išsiversti.

- Sužinojau, kad yra toks vyras, pavarde Jaws, su mechaninėmis akimis, ir jis moka skaityti informaciją, kuri atsiranda kompiuteriu vadinamo prietaiso ekrane. Akli žmonės, be abejo, nenori išsižadėti visko, ką taip sunkiai yra pasiekę, bet tą vyrą labai mėgsta. Manęs tai nestebina: naudodami kompiuterius aklieji sugeba daryti tai, ką daro ir regintieji, kad ir kokią specialybę turėtų. Manau, regintieji galop susilygins su aklaisiais, nes kompiuteriai pamažu išstumia spausdintą žodį. Bet tai nereiškia, kad mums neliks vietos po saule. Priešingai, dabar mus, taškus, matau visur: ant lifto mygtukų, vaistų dėžučių, bankomatų... Net kompiuteriai patobulinti taip, kad būtume reikalingi ir mes. Nagi, aš jau pasirengęs dalyvauti rašant raidę "e"! Kas nori su manimi?

Ir, paėmę grifelį už ausų ir papurtę, kad jis išsivaduotų iš sąstingio, taškai susirinko prie brailio rašto lentelės ir visi drauge užrašė:

"Gerbiamas Maestro, Tu gyveni toliau, nes išradėjai nemiršta. Jų išradimai gyvena per amžius. Nė vienam aklajam negresia neraštingumas, nes, jei nors vienas iš jų norės išmokti brailio rašto abėcėlę, ši rašto sistema niekada neatsidurs muziejuje, nes aklieji, kaip ir regintieji, galės rašyti užrašus, projektus, netgi užsirašyti kalbas, kurias skaitys viešai."

Brailio rašto vaidmuo ... gyvenime
Maria Jesus CANAMARES MUNOZ

Sveiki, mano vardas Brailis, o koks tavo? Noriu paaiškinti: mano tėvo vardas buvo Luji, jis prancūzas, kai apako, jam neliko nieko kito, kaip sukurti mane. Jis man davė gyvybę, o aš visam laikui pakeičiau jo gyvenimą. Liūdna, jis mirė prieš daugelį metų, bet aš esu nemirtingas. Ne, aš nejuokauju: aš niekada nemirsiu, nes nesu tikras žmogus - esu sistema, kodas, kurio tau reikia dėl daugelio priežasčių. Ką? Netiki manimi? Užtikrinu, galiu visiškai pakeisti tavo gyvenimą: pagerinti socialinę, politinę, kultūrinę padėtį... Jei nori, galiu tapti geriausiu tavo draugu.

Kas sako, kad akli ir kurti žmonės bejėgiai tik todėl, kad nemato ir negirdi? Juk jie turi rankas, ar ne? Jomis jie gali jausti, ar ne taip? Na, štai! Rankos jiems atveria visą pasaulį, visas pasaulis - po jų pirštais! Eime su manimi, ir pats pamatysi. Paliesk mane, aš esu čia, ant šio popieriaus lapo.

Žinau, kad esu dygus, mane liesti nemalonu, bet, apsišarvavus kantrybe, turint vilties ir pasitelkus vos šešis taškus, galima sudaryti ištisą abėcėlę, kurią nesunku išmokti. O tada, užtikrinu, niekas neatrodys už tave pranašesnis, nors būtų ir regintis, ir girdintis. Taigi pradėkime! Juk girdėjai apie Ispanijos aklųjų organizacijos ONCE mokyklą, kurioje galima viską apie mane sužinoti? Štai tu jau sėdi mokyklos suole, ant kurio išdėliota viskas, ko reikia brailio raštui išmokti.

Paimk lentelę, storoko popieriaus lapą ir grifelį. Klausykis, ką aiškina instruktorius, ir badyk taškus mažuose langeliuose: dešinėje pusėje - 1, 2, 3, kairėje - 4, 5 ir 6 taškai. Štai taip! Arba dar geriau - paimk rašomąją brailio rašto mašinėlę "Perkins Brailler" ir spausdink kita kryptimi, tada nereikės apversti popieriaus, kai norėsi perskaityti, ką parašei. Spausdinant brailio rašto mašinėle, tekstas atsiranda toje pačioje lapo pusėje. Apsisuko galva? Atsipalaiduok, tuoj viską suprasi, galbūt netgi pamėgsi šį darbą! Žinau, sunku įprasti naudotis tik lytėjimu (daugelio žmonių jis nėra itin gerai išlavintas), tau sunku atskirti raidžių formą ar atskiras eilutes. Kantrybė - dorybė, ji nuostabi mokytoja!

Matai, kaip skaito ir rašo tavo klasės draugai?

Puiku, dabar tu jau moki rašyti, skaityti, todėl esi panašus į ikimokyklinuką, laikantį rankose pirmąją skaitinių knygą! Bet tau labai sunkiai sekasi išmokti skaityti geriau, sklandžiau ir greičiau.

Na, o kas toliau? Mums prieš akis ilgas kelias, ir tau reikės mokytis, jei norėsi daugiau pasiekti. Mane galėsi sutikti visur: knygose, laiškuose, ant etikečių. Galėsi mokytis aukštojoje mokykloje ar kur tik panorėsi. Pažįstu žmonių, turinčių tokių pačių problemų kaip tavo. Tad dabar tu neapsiriksi, pirkdamas vaistus ar imdamas juos iš spintelės. Maisto parduotuvėje tau negalės įkišti prekės, kurios tu nenorėsi. Visada žinosi tikslų laiką, neklausi žmonių, nes mane rasi ant laikrodžio ciferblato. Lifte paspausi reikiamą mygtuką ir nuvažiuosi į reikiamą aukštą... Galbūt netgi užimsi svarbias valstybines pareigas.

Kai užaugsi, galėsi pasinaudoti slapto balsavimo teise per rinkimus, nes aš būsiu ant rinkimų biuletenių, ir tau nereikės niekam atskleisti savo politinių pažiūrų.

Prieš tave plyti nepaprastų dalykų kupinas pasaulis, padėsiu tau juos atrasti!

Vaje, kaip bėga laikas! Mes pažįstame vienas kitą jau daugiau kaip 20 metų. Tu baigei aukštąją mokyklą, tu labai daug dirbai. Dabar esi subrendęs vyras, tavęs laukia puiki ateitis. O aš vis dar tavo sistema, tavo skaitymo, rašymo ir bendravimo su žmonėmis kodas, tavo ištikimoji ilgametė draugė!

Ne, nedėkok man už tai, kad padėjau tau išeiti į žmones, padėjau tau mokytis. Aš turėčiau tau padėkoti už daugelį dalykų: tu visur mane nešeisi su savimi, visiems apie mane pasakojai, dantimis ir nagais gynei mane, kai kas nors, manęs nemėgstantis, norėdavo mane išstumti iš tavo pasaulio. Prisimenu, kai mokeisi šeštoje klasėje, mokytoja paaiškino, kad žodis "sistema" turi daug papildomų reikšmių, priklausančių nuo konteksto, todėl šis žodis gali turėti kelias skirtingas prasmes.

Klasei ji uždavė parašyti rašinį ir jame atskleisti keletą skirtingų žodžio "sistema" prasmių, norėdama sužinoti, kiek iš jų tu žinai. Prisimenu, kai klasė baigė rašyti, mokytoja paprašė rašinius garsiai perskaityti. Kai atėjo tavo eilė skaityti, tu aiškiai pasakei, kad tau geriausia sistema esu aš, - brailio rašto sistema. Tavo klasės draugų veidai ištįso, jie ėmė šnibždėtis, klasė suūžė! Jie iki tol nežinojo, koks tau svarbus brailio raštas, nes jiems nereikėjo juo naudotis.

Mokytoja ramiai ir taktiškai paaiškino, kodėl, tavo nuomone, esu tau šitokia svarbi. Ji pateikė tokių pagrįstų ir išmintingų argumentų, kad, jos klausydamiesi, visi taškai sujudo popieriuje ir iš džiaugsmo pradėjo šokti, ir nuo tos dienos visi klasės mokiniai panoro daugiau apie tave sužinoti, taip pat ir apie mane. Ši mokytoja tau parašė labai gerą pažymį, devynis (iš dešimties galimų), kurį išdidžiai brailio raštu užrašei po rašiniu, kad ir aš galėčiau perskaityti.

Labai tavimi didžiuojuosi, kai naudodamasis brailio raštu, dirbi kompiuteriu arba kai naudojiesi mobiliuoju telefonu, kai atlieki nepabaigiamus skaičiavimus, reikalaujančius didelio tikslumo, skaičiavimo mašinėle. Visi šie prietaisai, kuriuose įdiegtos naujosios technologijos, yra prieinami mokantiems brailio raštą.

Štai todėl ir aš noriu tau padėkoti - ačiū už tai, kad nuolat esu tavo gyvenime. Gyvenime, kuris, kaip sakiau, kai dar buvai mažas, visiškai pasikeitė mano dėka.

Linkiu tau laimingo gyvenimo ir ateityje!

 

Iš anglų kalbos vertė Audronė Gendvilienė* * *

Rugsėjo 6-13 d. Augustave (Lenkija) vyko Europos šimtalangių šaškių čempionatas.

Lietuvai čempionate atstovavo aštuoni sportininkai. Mūsų šalies atstovai pelnė keturis medalius. Tarp moterų grupėje B2-B3 bronzos medalį iškovojo Violeta Benkunskienė (SP "Sveikata"), sidabro - Audronė Jasinskienė (SP "Šaltinis"). Vyrų B1 grupėje trečiąją vietą užėmė Jonas Buivydas (SP "Pamarys"), B2-B3 grupėje Sidabro medalį laimėjo Ričardas Valužis (SP "Pamarys").* * *

Spalio 5-6 d. Vilniuje įvyko 2013 metų Lietuvos komandinis šaudauno čempionatas. Dalyvavo septynios komandos iš šešių sporto klubų. Šeimininkai (klubas "Šarūnas") parengė dvi komandas.

Trečiąją vietą užėmė SP "Šaltinis" komanda, antrąją - SP klubo "Šarūnas" antroji komanda. Čempionais tapo SP klubo "Perkūnas" komanda (Paulius Kalvelis, Arvydas Karčiauskas, Dainora Laukžemytė).

Šiais metais daugiau oficialių šaudauno varžybų Lietuvoje nebus. Kaip sakė LASS prezidentas Linas Balsys, kitų metų kalendorius dar nėra aiškus. Tačiau šaudauno žaidėjai tradiciškai keliuose tarptautiniuose turnyruose turėtų dalyvauti. Nepaisant, kad ši sporto šaka nėra įtraukta į parolimpinių žaidynių sąrašą, ji smarkiai populiarėja.* * *

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą pasiekė džiugi žinia iš Europos aklųjų sąjungos. LASS nario Edvino Juraičio rašinys pasauliniame rašinių "Brailio raštas keičia mano gyvenimą" konkurse jaunimo kategorijoje laimėjo 500 JAV dolerių prizą. Konkursui rašinius atsiuntė 41 dalyvis iš 16 šalių. Pirmąjį prizą už rašinį "Brailis man suteikė sparnus" laimėjo atstovas iš Italijos.

Primename, kad rašinių vertinimo nacionalinė komisija buvo atrinkusi dar du LASS narių kūrybinius darbus - Vilijos Dumbliauskienės ir Brigitos Narmontaitės. Jie taip pat buvo išversti į anglų kalbą ir išsiųsti į EAS sekretoriatą atrankos komisijai.

Lietuvos atstovai tarptautiniame Brailio rašinio konkurse dalyvauja nuo 2007 metų. Dviejų autorių - Alvydo Valentos ir Henriko Stuko - rašiniai įvertinti specialiais diplomais. Džiugu, kad jau antrą kartą piniginį prizą laimi jaunieji Lietuvos brailio rašto vartotojai. Be E. Juraičio, šį prizą dar yra laimėjęs ir Normantas Prušinskas iš Anykščių.