DOKUMENTAI

 

 


LASS XXIX suvažiavimo emblema

LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ SĄJUNGOS 

2018-2022 METŲ STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

2018 m. gegužės 29 d., Vilnius 

 

Atsižvelgdamas į LASS bendruomenės išsakytus lūkesčius, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) XXIX suvažiavimas įpareigoja LASS tarybą, LASS steigtas viešąsias įstaigas ir LASS filialus 2018-2022 m. siekti šių strateginių tikslų: 

1. Stiprinti LASS lobistinę įtaką Lietuvos Respublikos valdžios institucijose, ypatingai didelį dėmesį skiriant neregių švietimo bei reabilitacijos klausimams, aprūpinimui techninės pagalbos priemonėmis, bendradarbiavimui su Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba. Glaudžiau bendradarbiauti su vietos savivaldybių ir seniūnijų institucijomis, vietos socialiniais ir lankomosios priežiūros darbuotojais. 

2. Gerinti komunikaciją, organizuoti vidinės komunikacijos renginius. LASS tarybos nariai turi lankytis LASS filialų susirinkimuose bei LASS bendruomenės renginiuose. Nauji LASS nariai, filialų pirmininkai, kiti darbuotojai skatinami kuo sklandžiau perimti asociacijos vertybes ir įsilieti į bendrą veiklą. 

3. Nuosekliai formuoti labiau matomą LASS įvaizdį, kurti pozityvią ir patrauklią LASS tapatybę, skatinančią Lietuvos neregius ir silpnaregius tapti šios asociacijos dalimi ir įsitraukti į jos veiklą. 

4. Atsižvelgiant į mažėjantį LASS narių skaičių, mažėjančią valstybės paramą ir augančius regioninius skirtumus, išanalizuoti LASS steigtų juridinių asmenų funkcijas bei reorganizuoti asociacijos steigtas įstaigas, optimizuojant jų veiklą. Užtikrinant tolygius finansavimo srautus tiek LASS įstaigoms, tiek LASS filialams, ypatingą dėmesį skirti žmogiškųjų resursų išsaugojimui ir kompetencijų stiprinimui. 

5. Remti ir skatinti pažangiausių informacinių technologijų naudojimą ir prieinamumą kaip vieną svarbiausių sėkmingo neregių mokymosi, darbo, užimtumo, savarankiškumo, saviraiškos sąlygų. Didinti LASS bendruomenės informacinį raštingumą. Siekti, kad regėjimo neįgaliesiems būtų prieinama informacinė (interneto erdvė, elektroninės paslaugos, mobiliosios programėlės ir kt.) bei fizinė (pastatai, šaligatviai, šviesoforai, viešasis transportas ir pan.) aplinka. Bendradarbiaujant su atsakingomis viešojo sektoriaus institucijomis ir verslu, skleisti universalaus dizaino idėją. 

6. LASS steigtose įmonėse ir gamybinę veiklą vykdančiose įstaigose regėjimo neįgalieji pagal darbuotojų sąrašą sudaro ne mažiau nei 40 proc. nuo viso darbuotojų skaičiaus. Kitos LASS įstaigos siekia įdarbinti kuo daugiau regėjimo neįgaliųjų, darbo vietų steigimui maksimaliai išnaudodamos valstybės skiriamą paramą. 

 

LASS XXIX suvažiavimo įgaliotas asmuo 

LASS pirmininkas Sigitas Armonas 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]