LASS SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT

Ramunė BALČIKONIENĖ

KEISIMĖS, BET AR DRĄSIAI?


Kai skaitysite šį straipsnį, LASS XXVIII suvažiavimas jau bus praėjęs, o nauji asociacijos įstatai, greičiausiai, patvirtinti. Kokie jie bus, nuspėti vis dar sunku, nors, rašant šį straipsnį, iki suvažiavimo yra likę lygiai 10 dienų. LASS centro taryba suvažiavimui pateikė įstatų projektą, kurį LASS vadovai ir LASS teisininkas Giedrius Stoškus aptarė su suvažiavimo delegatais visose penkiose apskrityse. Apžvelgsime įdomiausius įstatų projekte siūlomus pokyčius ir alternatyvius LASS narių siūlymus. 

Tarp įstatuose nurodomų svarbių teisės aktų atsirado Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija, terminas "integracija" keičiamas modernesniu ir lietuviškesniu "įtrauktis". Asociacijos veiklos sritys papildytos brailio rašto kultūros populiarinimu, pažangiausių informacinių technologijų, regėjimo neįgaliesiems svarbios mokslinės veiklos ir universalaus dizaino skatinimu, kultūrinio dialogo su visuomene užmezgimu, darbuotojų kvalifikacijos kėlimu. 

 

LASS narių įvairovė 

Bene daugiausia diskusijų sulaukė skyrius apie LASS narius. Šiuo metu LASS narių yra kiek mažiau nei 6 tūkstančiai, ir nuolat mažėja. Rajonų filialuose stokojame žmogiškųjų išteklių - dažnai filiale nėra tokio LASS nario, kuris galėtų jam vadovauti, sunku suburti aktyvią filialo tarybą. Norėdami išlikti skaitlinga ir matoma organizacija, turime iš esmės peržiūrėti narystę. 

LASS CT suvažiavimui siūlo į LASS narius priimti vieną iš nepilnamečio vaiko su regėjimo negalia tėvų ar globėjų - taip bus tinkamai atstovaujama vaiko teisėms ir jo interesams, tikėtina, kad bus lengviau atrasti vaikus, turinčius regėjimo negalią, o vėliau juos įtraukti į organizacijos veiklą. 

Kur kas daugiau diskusijų sukėlė siūlymas į LASS narius priimti asmenis, aktyviai dalyvaujančius LASS veikloje, nors ir neturinčius regėjimo negalios. Tokių žmonių kiekviename filiale negalėtų būti daugiau kaip 10 proc. Reginčių žmonių narystė nėra nauja idėja - ji buvo leidžiama iki 1992 m. galiojusiuose LASS įstatuose. Regintys LASS nariai galėtų tapti filialo tarybos nariais (jie negalėtų sudaryti daugiau nei 30 proc. visų tarybos narių skaičiaus), filialų pirmininkais (tik tais atvejais, jei nėra LASS nario, turinčio regėjimo negalią ir galinčio užimti šią poziciją) ir suvažiavimo delegatais. Tuo tarpu nei LASS CT nariu, nei LASS pirmininku ar pavaduotoju regintys LASS nariai negalėtų tapti. 

Delegatų nuomonės šiuo klausimu skiriasi radikaliai. Vieni labai palaiko reginčiųjų narystę motyvuodami tuo, kad šeimos nariai, savanoriai aktyviai padeda filialui ir regėjimo neįgaliesiems, be to, daliai filialų jau šiuo metu vadovauja regintieji, nes rajone tiesiog nėra neregių ar silpnaregių, kurie galėtų dirbti filialo pirmininkais. Kiti reginčiųjų narystei prieštarauja baimindamiesi, kad jie iš asociacijos valdymo struktūrų palaipsniui išstums žmones, turinčius regėjimo negalią. Galutinis atsakymas paaiškės tik suvažiavime. 

Šiuo metu galiojantis LR nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas labai aiškiai apibrėžia, kas yra skėtinė asociacija - tai tokia asociacija, kuri vienija juridinius asmenis. LASS, vienydama tik fizinius asmenis, jau nebeturi skėtinės asociacijos statuso. Atsižvelgdama į tai, kad ateityje šis statusas gali būti labai svarbus (pvz., dirbant Neįgaliųjų reikalų taryboje, dalyvaujant konkursuose dėl projektinio finansavimo), LASS CT siūlo į LASS narius priimti ne tik fizinius, bet ir juridinius asmenis, išskyrus tuos, kurie yra kontroliuojami pačios LASS. Vadinasi, LASS nariais galės tapti Lietuvos aklųjų sporto federacija ir jos sporto klubai, Lietuvos aklųjų biblioteka, regos ugdymo centrai; negalės - regionų aklųjų centrai, VšĮ "Brailio spauda" ar kitos LASS steigtos įstaigos bei įmonės. Juridinių asmenų, galinčių įstoti į LASS, atsirastų ne daugiau 20-ies - lyginant su 6 tūkstančiais LASS narių, tai labai nedidelė dalis. 

LASS nariai juridiniai asmenys būtų priimami į LASS centro tarybos sprendimu; prireikus būtų šalinami iš LASS tiek CT, tiek atitinkamo filialo tarybos sprendimu; būtų atstovaujami fizinio asmens - savo vadovo arba vadovo įgalioto asmens; turėtų vieną balsą (taip pat, kaip ir LASS nariai fiziniai asmenys); jų atstovai galėtų dalyvauti LASS filialų susirinkimuose bei būti išrinkti suvažiavimo delegatais (į jokius kitus LASS valdymo ir kontrolės organus juridiniai asmenys kandidatuoti negali). 

 

XXI amžiaus tendencijos 

Daugybė paslaugų "iškeliauja" į elektroninę erdvę - taip paprasčiau, greičiau ir žmogui patogiau. Tikėtina, kad po 10-ies metų elektroninėje erdvėje vyks dar daugiau gyvenimo. Į tai atsižvelgiama ir įstatų projekte - juk šis dokumentas kuriamas mąstant bent 5 ar 10 metų į priekį. Pavyzdžiui, įtraukiame galimybę į LASS įstoti elektroniniu būdu. 

Įstatų projekte siekiame įtvirtinti Lietuvos teisėje jau apibrėžtą galimybę, kad suvažiavime negalintis dalyvauti delegatas galėtų savo nuomonę svarstomais klausimais pareikšti elektroniniu būdu ar įprastu paštu. Net ir visas eilinis LASS suvažiavimas galės vykti nuotolinės apklausos būdu, jei tik tam neprieštaraus ketvirtadalis delegatų. Įstatų projekte numatytas draudimas nuotoliniu būdu organizuoti rinkiminius ar neeilinius suvažiavimus. Rengiant suvažiavimą nuotolinės apklausos būdu, balsuojama bus elektroniniu arba paprastu paštu. 

Norisi priminti, kad įstatai apibrėžia galimybę, o ne būtinybę. Jei numatyta galimybė į LASS priimti reginčiuosius - nebūtinai jūsų filialo taryba tai turi daryti. Gal jūs apsispręsite, kad jūsų filiale reginčiųjų nebus - ir būsite teisūs. Jei yra galimybė organizuoti nuotolinius suvažiavimus - nebūtinai visi eiliniai suvažiavimai nuo šiol bus nuotoliniai. Prognozuojame, kad net ir patvirtinus šią įstatų nuostatą nuotoliniai suvažiavimai vyks ypač retai. 

Dėl modernybių suabejojęs LASS narys teigia, kad aklojo likimas "kietas" - negalima jo spręsti nuotoliniu būdu. Todėl tiek dėl nuotolinių suvažiavimų, tiek dėl stojimo į LASS elektroniniu būdu delegatai turės balsuoti papildomai. 

 

Smulkūs, bet ne mažiau svarbūs 

Naujai parengtame LASS įstatų projekte numatomi ir kiti pakeitimai, kurie turėtų iš esmės palengvinti asociacijos gyvenimą. Pvz., aiškiau apibrėžta, ką daryti, kai LASS pirmininkas, CT narys, suvažiavimo delegatas, revizijos komisijos narys, filialo tarybos narys, filialo pirmininkas atsistatydina, atšaukiamas ar negali eiti savo pareigų. Aiškiau apibrėžtas ir nario išstojimas iš LASS. 

Patikslinta suvažiavimo delegatų ir CT narių keitimo tvarka - jei delegatas ar CT narys atšaukiamas, atsistatydina ar negali eiti savo pareigų, jo vietą nedelsiant užima daugiausiai balsų gavęs neišrinktas kandidatas, per vėliausius rinkimus likęs "už brūkšnio". Nauji rinkimai inicijuojami tik tuomet, jei tokio asmens nėra. Tokia sistema padės spręsti situaciją, kai kažkam "iškritus iš žaidimo" tam tikras filialas lieka su mažesniu delegatų skaičiumi, vadinasi, jau nėra proporcingai atstovaujamas. 

Aiškiau apibrėžti LASS valdymo organų rinkimai. LASS pirmininkas ir pirmasis jo pavaduotojas, LASS centro tarybos nariai bus renkami tik iš regėjimo negalią turinčių žmonių, kurie ne mažiau kaip treji metai yra LASS nariai, tarpo. LASS pirmininku išrenkamas daugiau kaip 50 proc. balsavime dalyvaujančių suvažiavimo delegatų balsų gavęs asmuo. Jei tokios daugumos negauna nė vienas kandidatas, tarp dviejų daugiausiai balsų gavusių kandidatų rengiamas antras balsavimų turas. 

Nurodoma, kad sprendimai priimami balsavime dalyvaujančių LASS suvažiavimo delegatų balsų dauguma (anksčiau buvo nustatyta, kad suvažiavime dalyvaujančių balsų dauguma), išskyrus atvejus, kai Asociacijų įstatymas reikalauja kitaip (pvz., LASS veiklą nutraukti galėtų tik 2/3 suvažiavime dalyvaujančių delegatų). 

Keičiamos ir kai kurios mums įprastos sąvokos: "LASS centro taryba" taps "LASS taryba", "nutarimai" - "sprendimais", o "LASS pirmininko pirmasis pavaduotojas" tiesiog "LASS pirmininko pavaduotoju". Kad nebūtų painiavos, šiame straipsnyje dar vartojame senąsias sąvokas. Jas vartosime tol, kol naujieji įstatai bus patvirtinti Registrų centre ir pradės savo gyvenimą. 

 

LASS narių siūlymai ir alternatyvos 

Teisininkas G. Stoškus, rengiantis jau ne pirmus įstatus, gali didžiuotis savo darbu - notarai įstatų projektui beveik neturėjo pastabų. Nedaug pastabų sulaukėme ir iš LASS narių - siūlymus dėl įstatų projekto pateikė tik penki žmonės. Įstatų rengimo darbo grupė (joje dirbo LASS vadovai Sigitas Armonas ir Ramunė Balčikonienė, teisininkai Giedrius Stoškus ir Anatolijus Novikovas) į dalį LASS narių siūlymų atsižvelgė iš karto ir atitinkamai pakoregavo delegatams teikiamą LASS įstatų projektą. Dalį LASS narių siūlymų teko atmesti dėl neatitikimo teisės normoms. Dalies siūlymų negalėjome įtraukti į įstatų projektą, nes jie susiję ne su pačios LASS, o su LASS steigtų juridinių asmenų veikla (pvz., dėl LASS steigtų viešųjų įstaigų vadovų kadencijų). LASS steigtų įmonių ar įstaigų veiklą reglamentuoja ne LASS, o šių įmonių ar įstaigų įstatai. Dalis LASS narių siūlymų pateikta suvažiavimo delegatams - tai įstatų projekto alternatyvos, dėl kurių bus balsuojama. Pvz., delegatai turės apsispręsti, ar revizijos komisiją sudaryti iš 5, ar iš 3 narių; ar apriboti LASS vadovų kadencijas ir t.t. 

Yra kelios įdomios alternatyvos, kurias norisi aptarti atskirai. Viena jų - uždrausti LASS steigtų juridinių asmenų vadovams būti LASS CT nariais (išimtis būtų taikoma tik LASS vadovams, kurie pagal įstatus yra ir VšĮ LASS respublikinio centro vadovai). Apribojimus siūlantys LASS nariai teigia, kad taip būtų realizuotas valdžių atskyrimo principas, nes šiuo metu tie patys žmonės yra ir sprendimų priėmėjai, ir jų vykdytojai. Šiuo metu LASS CT dirba 6 (neskaitant LASS pirmininko) LASS steigtų juridinių asmenų vadovai, surinkę daugiausia balsų rinkiminiame suvažiavime. Priėmus LASS narių siūlomą alternatyvą, tarybos sudėtis keistųsi iš esmės. 

Kita įdomi alternatyva - kad LASS pirmininkas, Centro taryba ir revizijos komisija būtų renkami tik iš suvažiavimo delegatų tarpo. LASS narys, siūlęs tokią alternatyvą, nepateikė jokių ją įtvirtinančių argumentų, kam reikia taip riboti suvažiavimo laisvę rinktis ir LASS narių laisvę kandidatuoti į LASS valdymo ir kontrolės organus. Juolab kad aktyvių, pilietiškų žmonių turime išties nedaug - derėtų branginti kiekvieną iš jų. 

Likus lygiai dešimčiai dienų iki suvažiavimo, norisi tikėti, kad jame bus priimti nauji, laikmečio dvasią atitinkantys LASS įstatai, bei palinkėti, kad jie gyvuotų ilgai ir prasmingai. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]