GYVENIMO AKTUALIJOS

 

VIENAS IŠ REGIONINIŲ


Remdamasi praėjusiais metais vykusio Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos XXI suvažiavimo dokumentais šių metų pradžioje LASS centro taryba nutarė suformuoti vieną respublikinį ir penkis LASS regioninius fondus socialinėms programoms vykdyti. Kartu patvirtinta ir šių fondų lėšų naudojimo tvarka. Nesunku suprasti, kad regioniniai fondai rūpinsis regioninėmis aklųjų ir silpnaregių problemomis, o respublikinis - spręs visiems šalies akliesiems ir silpnaregiams bendras problemas.  

Vienas iš penkių regioninių yra Kauno ir Marijampolės fondas. Jo tvarkytojas - viešoji įstaiga "Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras". Kas tai yra regioninis fondas, kaip jis gaus lėšų, kokią veiklą rems?.. Į šiuos ir kitus žurnalo "Mūsų žodis" klausimus maloniai sutiko atsakyti anksčiau minėtos viešosios įstaigos direktorius Egidijus Urna.  

 

"M.Ž." Kaip atsirado LASS Kauno ir Marijampolės regioninės tarybos fondas? 

E. U. 2010 m. vykęs LASS XXI suvažiavimas priėmė turto valdymo ir ūkinės veiklos rezoliuciją, kurios penktasis punktas sako, kad "LASS kontroliuojami juridiniai asmenys, kurių balansuose yra nekilnojamasis turtas, privalo 15 proc. iš nekilnojamojo turto nuomos gautų pajamų (atskaičius eksploatacijos kaštus) panaudoti LASS vykdomoms socialinėms programoms finansuoti. Kitas pajamas panaudoti savo balanse esančiam nekilnojamajam turtui remontuoti ir jam prižiūrėti, LASS narių materialinei paramai, darbuotojų darbui apmokėti ar kitiems tikslams, neprieštaraujantiems LASS įstatams". Vykdant šią rezoliuciją buvo priimti atitinkami sprendimai ir įkurtas respublikinis fondas bei penki regioniniai - vienas iš jų Kauno ir Marijampolės regiono fondas. 

"M.Ž." Kaip ir iš kur fondas gauna lėšų? 

E. U. Kaip pasakyta šioje rezoliucijoje, fondo lėšas sudaro 15 proc. lėšų, gautų už valdomą nekilnojamąjį turtą Kaune. Tai yra UAB "Regplasta" bei VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro vykdomos nuomos pajamų dalis. 

"M.Ž." Kokius tikslus sau kelia socialiniai fondai? 

E. U. Vienas ir turbūt pagrindinis tikslas - tai kuo skaidresnis LASS lėšų naudojimas: fondo lėšas skirsto regioninė taryba, kurią sudaro mūsų pačių deleguoti žmonės, gavę didžiausią pirminių organizacijų pasitikėjimą. 

"M.Ž." Kokias veiklas ar programas fondai gali finansuoti? 

E. U. Tiek mūsų regioninio, tiek respublikinio fondo prioritetai labai panašūs, skiriasi gal tik tuo, jog mūsų fondas labiau orientuojasi į regiono problemas, o respublikinis fondas apima visą respubliką: tai LASS įvaizdžio formavimas, informacijos sklaida ir viešieji ryšiai, LASS steigtų viešųjų įstaigų darbuotojų kompetencijos stiprinimas, LASS filialų (įstaigų) teikiamų paslaugų gerinimas, LASS narių materialinė parama, LASS narių švietimas ir ugdymas, informacinių technologijų pritaikymas regėjimo neįgaliesiems, LASS muzikų ir literatų kūrybos laureatų knygų ar CD leidybos kofinansavimas. 

"M.Ž." Ar gali konkretus LASS narys kreiptis į fondą paramos savo veiklai? 

E. U. Į fondą gali kreiptis tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Skiriasi tik kreipimosi forma: juridinis asmuo pildo paraišką, kur raštu gana plačiai išdėsto savo veiklą ir nusako paramos panaudojimą. Fizinis asmuo pildo prašymą, kur nurodo savo duomenis bei tai, kam reikalinga parama. Prašyti galima "bet kam", tai žmogaus, kaip piliečio, teisė. Kitas klausimas, ar prašymas bus patenkintas. Fondo lėšos tikrai nėra didelės, prioritetą teikiame tiems prašymams, kurie susiję su vienokia ar kitokia regėjimo negalios kompensacija, aklųjų ugdymu, integracija. 

"M.Ž." Ar į kauniečių fondą gali kreiptis aklieji ir silpnaregiai iš kitų šalies regionų? 

E. U. Ne. Kauno ir Marijampolės regiono fondas skirtas šiam regionui. Kiekvienas regionas turi savo fondą. Taip pat yra respublikinis fondas, į kurį gali kreiptis nariai iš visos respublikos. Tiesa, į respublikinį fondą fizinis asmuo gali kreiptis tik per savo pirminę organizaciją. 

"M.Ž." Jeigu į fondą gali kreiptis konkretus žmogus, kaip jis tai turėtų daryti? Ar reikia parengti kokį nors savo idėjos ar numatomo projekto pristatymą, įgyvendinimo planą ir pan.? 

E. U. Kaip jau minėjau, žmogus, panorėjęs kreiptis į fondą, turi užpildyti atitinkamos formos prašymą. Geriausiai tai padaryti atvykus į savo filialą pas pirmininką - jis padės tai padaryti arba reikia kreiptis tiesiog į VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centrą. Žmogus turėtų atvirai pasidalinti savo problema, ją sukonkretinti ir aptarti jos sprendimo būdus bei galimybes - gal ne visada tikslinga kreiptis į fondą, o tiesiog su socialiniu darbuotoju galima rasti ir kitą sprendimo būdą. 

"M.Ž." Kiek lėšų fondas turės šiais metais? 

E. U. Fondo sąmata yra patvirtinta. Šiais metais turime 52 tūkst. litų. Dešimt tūkstančių skyrėme fiziniams asmenims, dešimt tūkstančių palikome rezerve ir trisdešimt du tūkstančius paskyrėme juridinių asmenų paraiškoms tenkinti. 

"M.Ž." Kokių projektų jau esate parėmę? 

E. U. Juridiniai asmenys lėšas naudoja paslaugoms gerinti bei joms plėsti. Šiemet LASS narius jau parėmėme įsigyjant sudėtingą tiflotechniką, kurios nekompensuoja Techninės pagalbos neįgaliesiems centras, parėmėme LASS nario knygos leidimą, sumokėjome už studijas. 

"M.Ž." Kam pirmenybę teiksite ateityje? 

E. U. Sunku atsakyti į šį klausimą. Fondas įkurtas tik šiemet. Žengiame pirmus žingsnius, tačiau manau, jog prioritetinės sritys išliks tos pačios: LASS filialų (įstaigų) teikiamų paslaugų gerinimas, LASS narių materialinė parama, švietimas ir kitos. 

"M.Ž." Ačiū už pokalbį. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]