IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

 


DANUTĖS JUBILIEJUS

 

Vasario 17 dieną tiflopedagogei ir aktyviai LASS veikėjai Danutei Račiukaitienei (Šeškaitei, Gedvilienei) sukanka septyniasdešimt metų. Ši energinga, aktyvi moteris gerai žinoma Klaipėdos ir Kauno neregiams bei silpnaregiams. Šiuose miestuose jai yra tekę dirbti labai įvairius darbus LASS įstaigose ir įmonėse. Be to, ji žinoma kaip aktyvi meno saviveiklos entuziastė ir dainos mylėtoja.

D. Račiukaitienė gimė 1937 metais Rukeliuose, Rokiškio rajone. 1946 metais pradėjo lankyti Lašų pradžios mokyklą. Vėliau mokslus tęsė Rokiškyje, 1956 metais baigė šio miesto J. Tumo-Vaižganto vidurinę mokyklą. 1957 m. įstojo į Joniškėlio žemės ūkio technikumo agronomijos skyrių, bet dėl silpstančio regėjimo mokytis buvo sunku ir mokslo tęsti negalėjo.

Sužinojusi apie neregių organizaciją įstojo į Lietuvos aklųjų draugiją. 1959 m. D. Račiukaitienė persikėlė gyventi į Klaipėdą ir pradėjo dirbti Klaipėdos įmonėje. Šioje įmonėje teko dirbti įvairius darbus: darbininke ceche, įmonės profsąjungos komiteto pirmininke, aklųjų organizacijos Klaipėdos miesto pirmininke, o 1969-1974 m. dirbo LAD Klaipėdos tarprajoninės valdybos pirmininke.

Gabi ir iniciatyvi moteris buvo pastebėta LAD vadovų ir jai buvo patikėtos atsakingos pareigos Klaipėdos aklųjų įmonėje - ji paskiriama direktoriaus pavaduotoja kadrų ir aklųjų reabilitacijos reikalams. D. Račiukaitienė rūpinosi aklųjų įdarbinimo, neregių reabilitacijos ir buities reikalais, tuo pačiu metu siekdama žinių studijavo Šiaulių pedagoginiame institute ir 1976 m. tapo diplomuota tiflopedagoge.

1981 m. Lietuvos aklųjų draugijos vadovai paskyrė D. Račiukaitienę Aklųjų darbingumo atkūrimo mokyklos direktore Kretkampyje, Šakių rajone. 1986 m. mokyklą uždarius, ji persikėlė gyventi į Kauną. LAD Kauno įmonėje dvejus metus dirbo vyresniąja inspektore aklųjų reabilitacijai. Po to buvo išrinkta Kauno miesto aklųjų organizacijos pirmininke, vėliau dirbo LASS Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos pirmininke.

D. Račiukaitienė dirbo ir visuomeninį darbą. Daug kartų buvo renkama LAD centro valdybos prezidiumo nare, dalyvavo įvairiose visuomeninėse komisijose, atstovavo aklųjų ir silpnaregių interesams. Aktyviai dalyvavo meno saviveikloje. Išėjusi į pensiją 1994 m. Kaune įkūrė moterų klubą "Danutė" ir jam vadovavo. Šis klubas veikė septynerius metus ir buvo labai populiarus tarp Kauno moterų. Per tą laiką buvo suorganizuota keliasdešimt susitikimų su įžymiais žmonėmis: menininkais, literatais, muzikais.

Už aktyvią veiklą D. Račiukaitienė ne kartą buvo apdovanota ne tik LAD, bet ir Socialinio aprūpinimo ministerijos Garbės raštais ir padėkomis. Be to, D. Račiukaitienė apdovanota Meno saviveiklos žymūno ženklu. Šiuo metu ji gyvena Lekėčiuose (Šakių raj.), dalyvauja LASS veikloje ir jos organizuojamuose renginiuose.

 

VLADUI VERBAUSKUI - 75

 

Vasario 29 dieną ilgamečiam Kauno ir Vilniaus aklųjų mokyklų matematikos mokytojui Vladui Verbauskui sukanka septyniasdešimt penkeri metai. Nors šie metai vasario mėnesį turi tik 28 dienas, bet šį pedagogą būtina prisiminti ir paminėti. Sumanus pedagogas akluosius ir silpnaregius vaikus matematikos ir geometrijos paslapčių mokė daugiau kaip trisdešimt metų. Su bendraminčiais pedagogais kūrė ir gamino specialias mokymo priemones, su kuriomis stengėsi kuo suprantamiau išaiškinti dėstomą dalyką vaikams su regėjimo negalia. Ne vienas jo auklėtinis paragintas studijavo matematiką aukštosiose mokyklose.

V. Verbauskas gimė 1932 metais Daugirdėliuose, Alytaus rajone. Lankė gimtojo kaimo pradinę mokyklą. 1944 metais atsitiko didelė nelaimė - susižeidė sprogmenimis, neteko regėjimo ir vienos rankos. 1949 metais atvyko mokytis į Kauno aklųjų mokyklą ir 1956 metais ją baigė. Tų pačių metų rugsėjo 1 d. pradėjo studijuoti Vilniaus valstybiniame universitete matematiką. Po penkerių metų baigė studijas ir grįžo į Kauną. 1961-1975 m. Kauno aklųjų internatinėje mokykloje dirbo matematikos mokytoju. 1975 m. Vilniuje atidarius naująją aklųjų ir silpnaregių mokyklą, persikėlė į Vilnių ir čia iki 1992 m. rudens taip pat dėstė matematiką. Abiejose mokyklose daug metų buvo renkamas ir vadovavo LAD pedagogų pirminėms organizacijoms. Stengdamasis akliesiems ir silpnaregiams kuo tiksliau išdėstyti matematikos ir geometrijos pagrindus su kolegomis pedagogais suprojektavo ir pagamino keletą mokymo priemonių. Iš sukauptos pedagoginės patirties ir aktualiais neregiams klausimais rašė straipsnius į žurnalą "Mūsų žodis". Už ilgą pedagoginį darbą 1985 m. buvo apdovanotas Liaudies švietimo žymūno ženkleliu.

V. Verbauskas jaunystėje kūrė eilėraščius. Dar mokydamasis Kauno aklųjų internatinėje mokykloje savo kūrybą skaitė moksleiviams. Keliems eilėraščiams net buvo pritaikęs melodiją. Jas dainuodavo vyresnių klasių moksleiviai. Ir vėliau, baigę mokyklą, draugų ratelyje jas taip pat dainuodavo. 2002 m. Lietuvos aklųjų bibliotekai rengiant naująjį neregių literatų almanachą autorius buvo paragintas prisiminti jaunystės kūrybą ir ją užrašyti. Jaunystės eilėraščiai skelbti almanache "Žodžio spalvos". V. Verbauskas iki šiol gyvena Vilniuje ir yra aktyviausias garsinių knygų skaitytojas Lietuvoje.

 

MINĖTINOS SUKAKTYS

 

Kovo 3 d. sukanka 80 metų, kai gimė (1927-2004) Julija Baranauskienė (Rinkevičiūtė), tautodailininkė, literatė.

Kovo 5 d. sukanka 15 metų, kai įsteigtas (1992) Katalikiškasis Prano Daunio fondas.

Kovo 6 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1947) Petras Zabitis, tiflopedagogas, literatas.

Kovo 13 d. sukanka 105 metai, kai gimė (1902-1968) Jeronimas Ignatavičius, pedagogas, antrasis Kauno aklųjų instituto vedėjas.

Kovo 31 d. sukanka 80 metų, kai gimė (1927) Pranas Birenis, LASS veikėjas, meno saviveiklininkas.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]