LASS XVII SUVAŽIAVIMUI PRAĖJUS

 

DĖL VALSTYBINIŲ PENSIJŲ (NE)SKYRIMO


Žurnalo "Mūsų žodis" šių metų 10 numeryje Adolfas Venckevičius straipsnyje "Įstatyme ir šalia" aptarė temą, kuri atsispindi ir viename Lietuvos aklųjų ir silpnaregių XVII suvažiavimo kreipimesi "Dėl nukentėjusių asmenų valstybinių pensijų skyrimo nuo 1939-1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems nukentėjusių asmenų statusas suteiktas pagal 1997-06-30 LR asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų įstatymo (Nr. VIII-342) 7 straipsnio 1 dalies 1 punkto A papunktį)." Rašte, kuris suvažiavimo vardu buvo išsiųstas Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei, be to, buvo rašoma: "Šiuo metu Lietuvoje gyvena per 100 aklųjų ir silpnaregių, kuriems jau yra suteiktas nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų statusas pagal 1997-06-30 LR asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų įstatymo (Nr. VIII-342) 7 str. 1 d. 1 p. A pp., jiems yra išduoti specialūs pažymėjimai, tačiau, skirtingai nuo kitų nukentėjusių asmenų grupių, jiems nemokama nukentėjusių asmenų valstybinė pensija. Norėtume atkreipti dėmesį, kad dauguma asmenų, nukentėjusių nuo okupacijų (dažniausiai nuo sprogusių bombų) be regos negalios turi ir papildomų sveikatos sutrikimų (rankų ar kojų traumas ir pan.). Šie žmonės tiek darbe, tiek buityje patiria ypač daug nepatogumų, jiems tenka kreiptis pagalbos daug dažniau negu tik vienos rūšies negalią turintiems asmenims. Kitos nukentėjusių asmenų grupės - pavyzdžiui, politiniai kaliniai, Antrojo pasaulinio karo dalyviai - jau seniai gauna nukentėjusių asmenų pensijas, todėl manytume, kad tokia pat pensija turėtų būti skiriama ir šiai nukentėjusių asmenų grupei.

Priimdama palankų sprendimą aklųjų ir silpnaregių atžvilgiu, Lietuvos Vyriausybė galėtų nors iš dalies realizuoti lygių galimybių principą gyvenime."

Kreipimasis neliko be atsako. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą pasiekė abiejų institucijų ar jų įgaliotų padalinių atsakymai.

Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto šių metų rugsėjo 19 dienos rašte "Dėl valstybinių pensijų", pasirašytame komiteto pirmininko Algirdo Syso ir adresuotame LASS pirmininkui Osvaldui Petrauskui, rašoma, kad komitete svarstytas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos siūlymas dėl asmenų, turinčių teisę gauti nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas, rato praplėtimo. Rašte taip pat rašoma: "Atsakydami Jums dėl tokio pasiūlymo, nustatant dar vieną kategoriją asmenų, turinčių teisę gauti valstybines nukentėjusių asmenų pensijas, informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas nepritaria vasltybines pensijas gaunančių asmenų rato plėtimui. Manome, kad šalies socialinė politika turi būti valstybiška ir humaniška visiems šalies gyventojams. Valstybė negali žeminti nei labiau, nei mažiau jai nusipelniusių piliečių. Būtent valstybės rūpestis kiekvienu žmogumi ir skatina kaip galima neskausmingiau, palaipsniui ir, žinoma, pagal valstybės išgales pertvarkyti ir modernizuoti gyventojų pensinį aprūpinimą, kaip numatoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 metų programoje. Manome, kad valstybinių pensijų mokėjimas yra netinkamas būdas įvertinti asmens nuopelnus valstybei. Be to, norėtume pastebėti, kad vis naujų išskirtinių asmenų grupių nustatymas, turinčių teisę iš valstybės biudžeto gauti išskirtines pinigines išmokas ir lygių galimybių principo realizavimas yra nesuderinami."

Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu į LASS XVII suvažiavimo kreipimąsi šių metų rugsėjo 12 dieną atsakė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ministerijos valstybės sekretoriaus Rimanto Kairelio pasirašytame rašte "Dėl Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos XVII suvažiavime priimto kreipimosi" primenama, kad "pagal galiojančią Lietuvoje tvarką pensijos, lengvatos ir kita socialinė parama nukentėjusiems asmenims teikiama pagal atitinkamų, nurodytas sferas reglamentuojančių įstatymų nuostatas. (...) Nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respubliikos valstybinių pensijų įstatymu. (...) Deja, asmenys, kuriems pripažintas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas pagal įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 A punktą (t.y. asmenys, kurie dėl karo veiksmų fronto metu buvo suluošinti ar sužaloti), teisės į papildomą valstybės paramą, tame tarpe - į nukentėjųsiųjų asmenų valstybines pensijas, taip pat neįgyja, nes tokį statusą turintys asmenys neįvardijami nė viename teisės akte, kurie reglamentuoja valstybės paramą ir kitas lengvatas."

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakyme taip pat rašoma:

"Kartu norėtume pažymėti, kad pagrindinis vykdomos socialinės politikos tikslas - suteikti papildomą valstybės paramą visiems nedarbingiems ar iš dalies darbingiems (neįgaliems) asmenims nepaisant jų negalios priežasties. Tai daroma plečiant valstybinių šalpos išmokų sistemą, o būtent - slaugos arba priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjų ratą. Kaip žinia, šios kompensacijos skiriamos nepaisant asmens gaunamų pajamų, jeigu Gydytojų konsultacinė komisija arba Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustato, kad neįgaliam žmogui reikia nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros ar pagalbos. Jeigu šiuo metu slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos nepaisant neįgalaus asmens amžiaus, tai priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos tik tuo atveju, kai žmogus buvo pripažintas neįgaliu iki 24 metų (atskirais įstatymo numatytais atvejais - iki 26 metų) sukakties. Tuo tarpu jau numatyta, kad nuo 2007 m. sausio 1 d. priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos bus skiriamos nepaisant neįgalaus asmens amžiaus darbingumo lygio (invalidumo) nustatymo metu. Kadangi valstybines šalpos išmokas skiria ir moka savivaldybių administracijos, išsamesnę informaciją apie slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarką kiekvienas neįgalus žmogus gali gauti savivaldybės socialinės paramos skyriuje pagal jo nuolatinę gyvenamąją vietą."

Taigi vieni nepritaria, o kiti nemato teisinių galimybių mūsų prašymams patenkinti. Gal ne tų prašėme? O gal ne tokiais žodžiais įvardijome savo bėdas ir skausmus? Gal dar ne viskas prarasta? Bet nėra to blogo, kuris neišeitų į gera: gavome pasiūlymą pasidomėti slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarka.

 

"M.Ž." informacija

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]