IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

 

 


ANTANUI LETUKUI - 50

Balandžio 8 dieną klaipėdiečiui Antanui Letukui sukanka 50 metų - tai LASS Klaipėdos rajono tarybos pirmininkas.

A. Letukas gimė 1956 metais Šiuraičiuose, Plungės raj. Mokėsi Telšių internatinėje mokykloje, 1973 m. baigė aštuonias klases. Nuo 18 metų pradėjo dirbti laiškininku Laukuvoje. Ten išdirbęs trejus metus, nuo 1977 m. pradėjo dirbti Gargždų statybinių medžiagų kombinate. Čia dirbdamas 1980 m. baigė Gargždų vidurinę mokyklą neakivaizdiniu būdu. Vėliau, 1982 - 1992 m., jis dirbo Gargždų melioracijos statybos valdyboje.

A. Letukas iš vaikystės turėjo silpną regėjimą, kuris vis blogėjo. Kai kuriuos darbus dėl silpno regėjimo buvo sunku atlikti. 1991 m. jam pripažinta II regėjimo invalidumo grupė, jis įstoja į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą. Netrukus pradeda dirbti Klaipėdos aklųjų įmonėje namudininku. Šioje įmonėje išdirbęs trejus metus, dėl susidariusios nepalankios ekonominės ir gamybinės situacijos kurį laiką niekur nedirbo. Tačiau kaip sumanus ir iniciatyvus LASS narys 1996 m. gruodžio 12 d. išrenkamas LASS Klaipėdos rajono tarybos pirmininku. Šį darbą dirba iki šiol. Rūpinasi neregių ir silpnaregių socialiniais, buitiniais ir kultūros reikalais. Yra aktyvus mėgėjiško dramos teatro artistas.

 

LIETUVOS AKLŲJŲ DVASIOS VADOVO JUBILIEJUS

Balandžio 18 dieną panevėžiečiui mons. Juozapui Antanavičiui sukanka 75 metai, tai katalikų kunigas ir Katalikiškojo Prano Daunio fondo prezidentas.

Mons. J. Antanavičius gimė 1931 metais Pašvitinyje, Šiaulių raj. Mokėsi Naisių ir Meškuičių pradžios mokyklose, 1943 - 1944 m. - Šiaulių berniukų gimnazijoje. Baigęs Pakruojo vidurinę mokyklą, 1950-1954 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Ją baigęs pradėjo kunigystę vikaru Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, kurioje tarnavo iki 1964 m. pradžios. Nepasidavus sovietinio saugumo verbavimui šnipinėti, kulto įgaliotinis atima darbo pažymėjimą - teisę kunigauti, todėl J. Antanavičius 8 mėnesius buvo priverstas dirbti autokompresorių gamykloje darbininku. Vėl leidus dirbti kunigo darbą, nuo tų pačių metų pabaigos klebonavo Antašavoje, o nuo 1974 m. net 28 metus buvo Panevėžio katedros klebonas ir Panevėžio dekanas. Nuo 2003 m. kunigauja Upytės parapijoje. Mons. J. Antanavičiaus iniciatyva neregių patogumui Panevėžio aklųjų įmonėje daugiau kaip prieš dešimt metų įrengta koplyčia, kurioje kiekvieną penktadienį vyksta šv. Mišios.

Mons. J. Antanavičius anksti pažino neregius ir jų gyvenimą. Dar vaikystėje pradėjo bendrauti su neregiais, Šiaulių apskrityje veikusios Naisių prieglaudos gyventojais. Jiems skaitė knygas, padėjo rašyti laiškus. Ir vėliau jo ryšiai su aklaisiais nenutrūko. 1992 m. kovo 5 d. įkūrus Prano Daunio fondą akliesiems remti, jis buvo išrinktas šio fondo prezidentu. Stengėsi, kad Prano Daunio fondas taptų katalikiška organizacija. Jau penkiolika metų Juozapas Antanavičius rūpinasi aklaisiais ir jų sielovada. Jo iniciatyva nuo 1994 m. kasmet organizuojamos visos Lietuvos aklųjų ir silpnaregių maldos dienos. Būdamas Katalikiškojo P. Daunio fondo prezidentas, J. Antanavičius daug prisidėjo, kad apie Lietuvos aklųjų veiklą sužinotų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. J. Antanavičius savo visuomenine veikla garsėja ne tik Panevėžio regione, ne tik Lietuvos neregių bendruomenėje, bet yra žinomas visoje Lietuvoje. Jo vadovaujamas Katalikiškasis Prano Daunio fondas yra Pasaulio katalikiškos organizacijos dirbančių akliesiems federacijos FIDACA narys.

2001 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus už nuopelnus Lietuvos valstybei ir už pastangas garsinant Lietuvos vardą pasaulyje bei padedant jai integruotis į pasaulio valstybių bendriją Juozapą Antanavičių apdovanojo Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino penktojo laipsnio ordinu.

 

MINĖTINOS SUKAKTYS

Gegužės 1 d. sukanka 50 metų, kai gimė (1956) Vaclovas Krugelis, literatas, Žemaitijos rašytojų klubo pirmininko pavaduotojas.

Gegužės 31 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1946) Petras Čyžius, pedagogas, sportininkų ugdytojas.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]