SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT

 

Ataskaitinės rinkiminės konferencijos


Šiais metais birželio viduryje Vilniuje įvyks jau XVII LASS suvažiavimas. Jame dalyvaus 68 delegatai, išrinkti LASS apskričių organizacijų ataskaitinėse rinkiminėse konferencijose. Rinkiminių konferencijų maratoną sausio pabaigoje pradėjo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių organizacija, o kovo pradžioje užbaigė LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių organizacija. Dabar - apie kiekvieną iš jų išsamiau.

 

LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių organizacijos XX ataskaitinė rinkiminė konferencija įvyko sausio 27 dieną. Į ją buvo išrinkti 38 delegatai, iš kurių dalyvavo 33. Taip pat konferencijoje dalyvavo Šilutės rajono socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Albina Šidlauskienė, Klaipėdos regos ugdymo centro direktorės pavaduotoja Laima Baranauskienė.

Kaip ir prieš ketverius metus, taip ir šiemet konferencija, vykusi Klaipėdoje, praėjo ramiai. Nemažą jos laiko dalį užėmė LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos ataskaita, kurią skaitė pirmininkė Nijolė Klepikienė. Ataskaitoje pateikti ne tik svarbiausi statistikos duomenys apie regėjimo neįgaliuosius, jų skaičių, amžių, išsilavinimą, lėšas, gautas iš valstybės ir rėmėjų, pažymėtos skaudžiausios problemos, kurias dar reikės spręsti, bei tos, kurias per ketverius darbo metus pavyko išspręsti. Ypač daug dėmesio skirta kai kuriems akliesiems ir silpnaregiams bei jų gyvenimo sunkumams. Gal dėl tokio nuoširdaus dėmesio žmonėms - visiems kartu ir kiekvienam atskirai - Klaipėdos ir Telšių tarybos darbas buvo įvertintas gausiais aplodismentais (matyt, daugiau nei teigiamai). Dėkingumą LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių organizacijai išreiškė ir Šilutės rajono socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Albina Šidlauskienė, ir Klaipėdos miesto regos ugdymo centro direktorės pavaduotoja Laima Baranauskienė.

Viena aktualiausių problemų, kelta beveik visose konferencijose, tačiau pirmą kartą nuskambėjusi Klaipėdoje, - tai galimybė regėjimo neįgaliesiems gauti kelialapių į Palangos poilsio namų "Baltija" reabilitacijos centrą. Ataskaitoje paminėti tokie gana įspūdingi skaičiai: 2002 m. visiems Lietuvos akliesiems ir silpnaregiams skirti 222 kelialapiai; 2003 m. - 190, 2004 m. - 151, o 2005 m. - jau tik 131. Dar vienas aktualus klausimas - tai Tiflotyros muziejus, įsikūręs UAB "Regseda" patalpose. Jei bus nuspręsta muziejų išsaugoti, būtina atnaujinti patalpas ir papildyti ekspoziciją. Skuodo rajono aklųjų ir silpnaregių dienos centro vadovas Mykolas Lukas išsakė mintį, kad jau atėjo laikas rajonų organizacijoms suteikti juridinį statusą.

Atviru balsavimu vienbalsiai LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos primininke konferencija dar vienai kadencijai išrinko Nijolę Klepikienę.

 

LASS Panevėžio ir Utenos apskričių organizacijos XXI ataskaitinė rinkiminė konferencija įvyko vasario 8 dieną. Į ją buvo išrinkti 40 delegatų, iš kurių dalyvavo 38. Taip pat konferencijoje dalyvavo Panevėžio apskrities viršininkė Gema Umbrasienė, Panevėžio savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Raimonda Juodviršienė, teritorinės ligonių kasos gydytoja Regina Venskienė, miesto dienraščių "Sekundė" ir "Panevėžio balsas" žurnalistai, Aukštaitijos televizija. Toks gausus svečių būrys tik rodo sėkmingą LASS Panevėžio ir Utenos apskričių tarybos darbą.

Konferencijos delegatai ir svečiai neturėjo pastabų nei išsamiai tarybos ataskaitai, nei revizijos komisijos ataskaitai. Ketverių metų LASS Panevėžio ir Utenos apskričių tarybos darbas įvertintas teigiamai.

Bene daugiausia delegatų klausimų teko gydytojai Reginai Venskienei. Ji kantriai ir išsamiai išaiškino delegatams sanatorinio gydymo subtilybes nuo pat lėšų skyrimo iki žmogaus patekimo į sanatoriją, pasakojo apie kompensuojamus vaistus akių ligoms gydyti. Ji taip pat pasiūlė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai parengti raštą Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kai kurių reikalingų vaistų akims įtraukimo į kompensuojamų vaistų sąrašus.

Atviru balsavimu tik keliems delegatams susilaikius LASS Panevėžio ir Utenos apskričių organizacijos pirmininku pakartotinai išrinktas Aloyzas Vilimas.

 

Skaičiuojami LASS Kauno ir Marijampolės apskričių organizacijos pirmininko rinkimų biuleteniaiLASS Kauno ir Marijampolės apskričių organizacijos XIX ataskaitinė rinkiminė konferencija įvyko vasario 22 dieną. Į ją buvo išrinkti 63 delegatai, iš kurių dalyvavo 56. Taip pat konferencijoje dalyvavo Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė, LAB Kauno filialo vedėja Irena Blaževičienė, Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktorė Janina Stuopelienė.

Rinkiminė konferencija, vykusi Kaune, prasidėjo kiek kitaip nei kitos keturios. Ją pradėjo ne pirmininko žodis, o naujai įkurtos Kaune radijo stoties "Tavo balsas", skirtos akliesiems ir silpnaregiams, šaukiniai, sveikinimas konferencijos svečiams bei delegatams ir LASS nario Adomo Bazevičiaus dainuojamos dainos įrašas.

Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė pasidžiaugė, kad Kaune drauge su savivaldybe įkurtas aklųjų ir silpnaregių centras sėkmingai veikia ir yra labai reikalingas žmonėms su regos negalia, nors tuo iš pradžių ir nebuvo lengva įtikinti Kauno savivaldybės tarybos narius. Tai vienas iš didžiausių darbų.

Veronika Čirvinskienė, Raseinių rajono tarybos narė, tiflopedagogė, teigė, kad reikia spręsti mobiliųjų telefonų, pritaikytų žmonėms su regėjimo negalia, klausimą. Tokie telefonai būtini rajonų organizacijų pirmininkams, kad jie galėtų bendrauti su organizacijos nariais, kurių dauguma paprastu (laidiniu) telefonu yra nepasiekiami. Jai pritarė ir Algirdas Petrokas, buvęs LASS Prienų organizacijos pirmininkas.

Į pirmininko vietą Kauno ir Marijampolės apskričių konferencijoje buvo iškelti du kandidatai: Stasys Babonas, kuriam tai būtų antroji kadencija, ir VšĮ "Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba" pirmininkas Egidijus Urna. Konferencija nusprendė pirmininką rinkti slaptu balsavimu. Už Stasį Baboną balsavo 32 delegatai, už Egidijų Urną - 21. Konferencijos sprendimu dar vienai kadencijai išrinktas Stasys Babonas.

LASS narys, buvęs organizacijos pirmininkas Ramūnas Ulinskas pasiūlė konferencijos delegatams priimti rezoliuciją dėl Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 1997-06-30 Nr. VIII-342 7 straipsnio 1 a punkto ir gavusiųjų nukentėjusio asmens pažymėjimus regėjimo negalės LASS narių socialinės paramos. Žmonių, kurių regėjimo negalia yra vienaip ar kitaip susijusi su minėtomis okupacijomis, Kauno ir Marijampolės apskrityse yra apie 30. Konferencijos delegatai nutarė rezoliucijai pritarti.

 

LASS Šiaulių ir Tauragės apskričių organizacijos XIX ataskaitinė rinkiminė konferencija įvyko vasario 28 dieną. Į ją buvo išrinkti 37 delegatai, iš kurių dalyvavo 36.

Ši konferencija buvo bene viena trumpiausių ir sklandžiausių. Ne tik iš šito gana iškalbingo fakto, bet ir iš ataskaitoje pateiktų didėjančių skaičių (didėja finansavimas iš savivaldybių, rėmėjų, vis daugiau lėšų gaunama per LASS vykdomą Žmonių su negalia socialinės integracijos programą) atrodo, kad organizacija dirba sklandžiai ir darniai.

Kazimieras Gailius, LASS Šiaulių įmonės direktoriaus pavaduotojas, prabilo apie socialinėms įmonėms aktualias problemas. Jis paminėjo, kad tiek įmonių vadovams, tiek darbuotojams būtų geriau, jei Socialinių įmonių įstatymo 5 straipsnio 2 dalis skambėtų taip: "Šalių susitarimu su darbuotoju, priklausančiu tikslinei grupei, gali būti sudaroma terminuota darbo sutartis. Sudarant darbo sutartis su šiais darbuotojais negali būti sulygstamas išbandymas". K. Gailius taip pat paminėjo, kad, kompensacinės technikos pirkimui pereinant į valstybės rankas, labai svarbu, kad aklieji ir silpnaregiai nepaskęstų bendroje neįgaliųjų masėje ir nebūtų pamiršti jų poreikiai.

Kaip ir reikėjo tikėtis per tokią sklandžią konferenciją, LASS Šiaulių ir Tauragės apskričių organizacijos pirmininkas Alfonsas Navickis vienbalsiai perrinktas dar vienai kadencijai.

 

Atsiskaito LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių organizacijos revizijos komisijaLASS Vilniaus ir Alytaus apskričių organizacijos XX ataskaitinė rinkiminė konferencija įvyko kovo 2 dieną. Į ją buvo išrinkti 65 delegatai, iš kurių dalyvavo 63. Taip pat konferencijoje dalyvavo Artūras Melianas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas ir Socialinės paramos skyriaus vedėjas, Mindaugas Kuncaitis, Vilniaus miesto Vilkpėdės seniūnijos seniūnas, Silvija Masiukienė - Trakų raj. savivaldybės socialinės paramos skyriaus specialistė, Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto prodekanė Birutė Gostevičienė ir dėstytoja Janina Matuizienė.

Tai buvo pati išsamiausia konferencija - ne tik savo trukme, dalyvių ir svečių skaičiumi, keltomis problemomis, bet ir kultūrine programa - pasibaigus oficialiajai daliai, konferencijos delegatams ir svečiams koncertavo choras "Vilnius".

Socialinės paramos skyriaus vedėjas Artūras Melianas pasveikino LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių organizacijos atstovus, drauge su kuriais teko vykdyti ne vieną miestui svarbų socialinio pobūdžio projektą. Vienas jų - Vilniaus miesto visuomeninio transporto pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia - laimėjo II vietą Lietuvos socialinių paslaugų teikimo čempionate. Sveikinimus ir dėkingumą už prasmingą darbą tarybai išsakė Alvydas Valenta, revizijos komisijos pirmininkas, bei Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorė Jadvyga Kuolienė.

Po sveikinimų ateina laikas ir problemoms. Gintas Gražulis, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių medikų draugijos pirmininkas, išsakė savo susirūpinimą dėl aklųjų ir silpnaregių medikų, daugiausia - masažuotojų, ateities. Visi, studijuojantys kolegijose, gauna aukštojo mokslo diplomą. O aklieji ir silpnaregiai, besimokantys Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete masažuotojo specialybės, gaus diplomą, atitinkantį profesinės mokyklos baigimo pažymėjimą. Tokiu atveju darbdavio pasirinkimas aiškus - jis mieliau rinksis tą darbuotoją, kurio diplomas - aukštojo, o ne profesinio išsilavinimo. Ir nors Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas buvo paruošęs mokymo programą, pagal kurią aklieji ir silpnaregiai masažo specialybės studentai galėtų gauti aukštojo mokslo diplomą, jai nepritarė Sveikatos apsaugos ir Švietimo ministerijos. Todėl vertėtų organizuoti diskusiją šia tema su abiejų ministerijų atstovais.

LASS narys Juozapas Kairys išsakė savo nepasitenkinimą valdininkų elgesiu - jie, jei kurie ir sulaukia tarybos ataskaitos pabaigos, pasako "valdišką" kalbą ir išeina, o aklųjų problemos - jiems nė motais.

Jeronimas Bartkevičius, LASS Vilniaus miesto-rajono tarybos narys, ir Henrikas Balandis, tos pačios tarybos pirmininkas, mano, kad visuomeninis transportas pensininkams ir neįgaliesiems turėtų būti nemokamas. Su troleibusais vis dar yra daug nepatogumų, kurių nenori spręsti troleibusų parko vadovybė. Vytautas Gurauskas, LASS Vilniaus miesto-rajono tarybos narys, kėlė sveikatos problemas: jis pastebėjo, kad oftalmologų mažėja, sumažintos vaistų lengvatos, ir net akinių lęšių žmonės negali nusipirkti ten, kur nori. Vaistų pardavimą monopolizavo privatus sektorius, kuris uždeda didelius antkainius. Tačiau be aktyvaus gydytojų dalyvavimo šių problemų išspręsti nepavyks. Visi pasisakę delegatai ir svečiai teigiamai įvertino LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių organizacijos darbą, todėl nenuostabu, kad dar vienai kadencijai išrinktas šios organizacijos pirmininkas Sigitas Bilevičius.

 

Pasibaigus LASS apskričių organizacijų rinkiminėms konferencijoms, belieka laukti, kokie nauji vėjai LASS padangėje papūs vasaros pradžioje. Panašu, kad tų vėjų bus. Viena paguoda - kad jie kyla ne tarp mūsų, aklųjų ir silpnaregių, o yra susiję su valstybės politika ir besikeičiančiais įstatymais. Kol mes vieningi, tol galime ką nors pakeisti.

 

Apskritis

Tarybos nariai

Delegatų į LASS XVII suvažiavimą skaičius

Tarybos narių sk.

Pirmininkas /  pavaduotojas

Nariai

Klaipėdos ir Telšių

11

Nijolė Klepikienė /
Irena Besmertnaja

Loreta Andronovienė, Algirdas Burvys, Elena Grikšienė, Rita Imbrasienė, Mykolas Lukas, Antanas Letukas, Albertas Mumgaudis, Danutė Stasiulienė, Jelena Urbonienė

12

Panevėžio ir Utenos

9

Aloyzas Vilimas /
Zina Kolalienė

Zigmas Armonas, Birutė Baltrūnienė, Angelė Dovydėnienė, Petras Kemundris, Virginija Pukenienė, Daiva Šateikienė, Gražina Vidutienė

10

Kauno ir Marijampolės

9

Stasys Babonas /
Vytautas Girnius

Jomas Garbaliauskas, Romualdas Kudaras, Audrius Lenkšas, Egidijus Rybakovas, Živilė Šarakauskienė, Ina Vileišytė, Gintautas Zorska

18

Šiaulių ir Tauragės

9

Alfonsas Navickis /
Ginta Petrauskienė

Janina Aižinienė, Vida Bazarienė, Stasė Janaitienė, Jolanta Pudževienė, Janina Samušienė, Genovaitė Urbonienė, Birutė Žukauskienė

12

Vilniaus ir Alytaus

9

Sigitas Bilevičius /
Sigitas Armonas

Algimantas Arbočius, Vladas Bagdonas, Henrikas Balandis, Leonas Kirkilovskis, Stasė Mažuolienė, Daiva Markinienė, Likumida Orlova

16


* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]