IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

ANTROJI "AKLŲJŲ DALIA"


Šiemet sukako 70 metų, kai Lietuvos akliesiems globoti draugija reginčiųjų raštu išleido (1933) neperiodinio žurnalo "Aklųjų dalia" antrąjį numerį, skirtą Kauno aklųjų instituto veiklos penkmečiui. Šis leidinys "Aklųjų dalių" serijoje savo apimtimi buvo didžiausias - 64 puslapiai ir 9 lapai reklamos. Iliustruotas draugijos bei aklųjų instituto vadovų bei svečių nuotraukomis, dailės darbų reprodukcijomis. Leidinį redagavo žinoma visuomenės veikėja Marija Nemeikšaitė. Spausdinimui buvo panaudotos lėšos iš reklamos. Žurnalas išleistas nemažu tiražu ir platintas nemokamai.

Sklaidydami leidinį rasime aklųjų organizatorių Petro Šeštakausko, Prano Daunio, pedagogų Mečislovo Kviklio, Jeronimo Ignatavičiaus, Petro Maldeikio, Viktorijos Genytės, gydytojų Petro Avižonio, Juozo Marcinkaus, Kazio Griniaus, Vlado Kviklio, psichologų Jono Vabalo-Gudaičio, Vladimiro Lazersono, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto, istorikės Vandos Daugirdaitės-Sruogienės straipsnių, neregės filosofijos daktarės Emos Zaludokaitės biografiją. Ypač daug vietos skirta grožinės literatūros kūriniams: tai ištraukos iš Homero "Odisėjos", Sofoklio tragedijos "Karalius Edipas", Vladimiro Korolenkos apysakos "Aklasis muzikantas", Gabrielės D'Anuncijaus "Miręs miestas", Artūro Šniclerio novelę "Aklasis Jeronimas ir jo brolis". Leidinyje pateiktas ir aklųjų instituto auklėtinių kūrybos pluoštas.

Reikia pasakyti, kad tokio puošnaus leidinio, koks buvo "Aklųjų dalia", XX a. ketvirtajame dešimtmetyje kaimyninės šalys nebuvo išsileidusios.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]