TEISĖS NAUJIENOS

Giedrius STOŠKUS

TURINTIEMS BUS PRIDĖTA


Turintiems bus pridėta - tokia bibline fraze galima įvardinti naujausių LR Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimų esmę.

Minėto įstatymo pakeitimai socialinio draudimo invalidumo pensijų gavėjams numatė tris gana svarbias naujoves, kurias šiame straipsnyje ir aptarsime.

Pensijos skyrimas iš naujo

Iki šių metų sausio 1 d. galiojusi valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 40 str. redakcija numatė, kad socialinio draudimo senatvės pensininkui, papildomai įgijus ne mažiau kaip 3 metus socialinio draudimo stažo, pensija jo prašymu gali būti skiriama iš naujo atsižvelgiant į naujus stažo ir darbo užmokesčio duomenis. Tačiau įstatymas nenumatė analogiškos galimybės socialinio draudimo invalidumo pensijų gavėjams. Jiems pensija skiriama iš naujo galėjo būti tik tada, kai nustatoma sunkesnė invalidumo grupė. Dėl tokių įstatymo nuostatų invalidai buvo kur kas blogesnėje padėtyje nei senatvės pensijų gavėjai. Dažnai būdavo taip, kad žmogui, tik pradėjus darbinę veiklą, jo darbo užmokestis buvo nedidelis ir pagal šį nedidelį darbo užmokestį buvo paskaičiuota pakankamai maža invalidumo pensija. Vėliau jo darbo užmokestis ryškiai padidėja, nuo šio darbo užmokesčio į socialinio draudimo fondą mokamos kur kas didesnės įmokos, tačiau tokio invalido pensija, skirtingai negu senatvės pensija, negalėjo būti skiriama iš naujo, atsižvelgiant į padidėjusį darbo užmokestį. Tokiu būdu socialinio pensijų draudimo įmokos, ypač mokamos už I grupės invalidą, kuriam jau, kaip žinia, nebeįmanoma nustatyti sunkesnės invalidumo grupės, visiškai buvo praradusios savo prasmę ir praktiškai virtusios tik dar vienais mokesčiais, kadangi būdavo nesvarbu, ar už I grupės invalidą yra mokamos didesnės ar mažesnės socialinio draudimo įmokos, - jo invalidumo pensija dėl to pasikeisti negalėdavo.

2002 m. gruodžio 10 d. įstatymu Nr. IX-124 (skelbtas laikraštyje "Valstybės žinios" 2002 m. gruodžio 27 d. Nr. 124-5620) aprašytosios invalidams nepalankios valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatos buvo pakeistos ir numatyta, kad socialinio draudimo invalidumo pensija, kaip ir senatvės pensija, gali būti skiriama iš naujo ne tik tada, kai invalidui nustatoma sunkesnė invalidumo grupė, bet ir tuomet, kai jis po pensijos paskyrimo papildomai įsigyja ne mažesnį kaip 3 metų socialinio draudimo stažą.

Galimybė kreiptis dėl invalidumo pensijos skyrimo iš naujo bus daugiausia naudinga turtingesniems invalidams, t.y. tiems, kurie jau keleri metai dirba arba visai neseniai yra nutraukę darbinę veiklą ir kurių darbo užmokestis per paskutiniuosius kelerius metus yra padidėjęs.

Galimybė kreiptis dėl invalidumo pensijos skyrimo iš naujo naudinga ir tiems invalidams, kurie pensijos skyrimo metu neturėjo viso būtinojo socialinio draudimo stažo, ir todėl gauna tik dalinę socialinio draudimo invalidumo pensiją. Tokie invalidai gali kreiptis dėl invalidumo pensijos skyrimo iš naujo, kai įsigyja visą invalidumo pensijai būtinąjį socialinio draudimo stažą, nors ir po pensijos paskyrimo jų įgytas socialinio draudimo stažas yra mažesnis kaip 3 metai.

Mažų socialinio draudimo pensijų padidinimas

Minėtas Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas numatė padidinti mažas socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijas. Pensijos bus didinamos pagal gana sudėtingą formulę, kurią išaiškinti šiame straipsnyje būtų labai sunku ir to neleidžia padaryti šio rašinio apimtis, tačiau pensijos padidėjimas negalės viršyti 50 Lt ir iš esmės priklausys nuo asmens turimo socialinio draudimo stažo ir jo jau gaunamų pensijų dydžio.

Socialinio draudimo invalidumo pensijos bus didinamos toli gražu ne visiems invalidams, o tik tiems, kurie atitiks netgi tris sąlygas.

1. Invalido gaunama socialinio draudimo pensija, o, jei jis gauna daugiau negu vieną pensiją, tai jo gaunamų pensijų suma (neįskaitant šalpos (socialinės) pensijos) yra ne didesnė kaip 325 Lt per mėnesį. Savotiškos specifikos turi šios sąlygos taikymas III grupės invalidams. Kaip žinia, III grupės invalidams socialinio draudimo pensijos dydis apskaičiuojamas lygiai taip pat kaip ir II grupės invalidams, o po to ši pensija sumažinama pusiau. Todėl jie gauna gana mažas pensijas ir praktiškai kiekvienas III grupės invalidas galėtų pretenduoti į pensijos padidinimą. Kad taip nebūtų, o būtų didinamos tik pačios mažiausios pensijos, įstatymas nustato, kad pensijos padidinimo atveju, nustatant, ar III grupės invalido pensija neviršija 325 Lt, imama ne realiai III grupės invalido gaunama pensija, o jam paskaičiuota, bet pusiau nesumažinta jo pensija.

2. Invalidas pensijos skyrimo metu privalėjo turėti visą būtinąjį socialinio draudimo invalidumo pensijai stažą. Taigi invalidui turi būti paskirta visa, o ne dalinė socialinio draudimo invalidumo pensija.

3. Ne mažiau kaip pusė invalido socialinio draudimo stažo turi būti įgyta iki 1995 m. sausio 1 d.

Iš aptartųjų pensijų padidinimo sąlygų matyti, kad pensijų padidėjimo sulauks toli gražu ne visi mažas pensijas gaunantys invalidai. Visų pirma nebus padidintos šalpos (socialinės) pensijos, kurios mokamos socialinio draudimo stažo neturintiems invalidams nuo vaikystės ir kurių dydis jau seniai neatitinka jokių pragyvenimo minimumų. Antra - nebus didinamos socialinio draudimo pensijos invalidams, kurie neturi viso būtinojo socialinio draudimo stažo invalidumo pensijai, ir todėl gauna tik dalines pensijas. Taigi bus didinamos mažos, bet ne pačios mažiausios pensijos.

Nors pensijų padidinimą numatantis įstatymas įsigaliojo nuo 2003 m. sausio 1 d., bet realiai padidintos pensijos bus pradėtos mokėti tik praėjus 3 mėnesiams po jo įsigaliojimo, t.y. nuo balandžio 1 d. Tačiau įstatyme numatyta, kad pensijų padidėjimas už pirmuosius tris šių metų mėnesius bus kompensuojamas ir išmokamas vėliau.

Didelė alga - nebe kliūtis gauti didelę pensiją

Po plačiai nuskambėjusio 2002 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Konstitucinio Teismo nutarimo, kuris pensijų mažinimą didelį darbo užmokestį gaunantiems pensininkams pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai, LR Seimas 2003 m. sausio 16 d. pakeitė LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą. Pakeitimo įstatymo Nr. IX-1295, skelbtas 2003 m. sausio 31 d. laikraštyje "Valstybės žinios" Nr. 12 - 437. Šis įstatymas numato, kad nuo 2003 m. sausio 1 d. nesvarbu, kiek invalidas beuždirbtų, arba, įstatymo terminais kalbant, nesvarbu, kokios bebūtų jo draudžiamosios pajamos, jam socialinio draudimo pensija nėra mažinama. Taigi iš šio pakeitimo naudos turės vėlgi turtingesni socialinio draudimo pensininkai, t.y. tie, kurie dar dirba ir gauna ne pačius mažiausius darbo užmokesčius.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]