LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


2002 m. gruodį vykusiame centro tarybos posėdyje buvo aptarti 23 klausimai, iš jų net 21 - ūkiniais reikalais.

Nemažai sprendimų buvo priimta, vadovaujantis LASS XVI suvažiavimo dokumentais. Patvirtinta darbo sutarčių su LASS miestų ir rajonų organizacijomis sudarymo tvarka bei LASS revizijos komisijos narių komandiruočių išlaidų, patirtų atliekant LASS įstatuose numatytas pareigas, apmokėjimo tvarka. Nustatyti lėšų, gautų už parduotą nekilnojamąjį turtą, panaudojimo prioritetai - investicijos į kitą nekilnojamąjį turtą, naujas technologijas ir įrengimus, gamybos pertvarkymą. Šioms lėšoms panaudoti pagal nustatytus prioritetus įmonės, UAB, viešosios įstaigos įpareigotos rengti investicinius projektus ir juos pateikti centro tarybai.

Išklausyti centro tarybos ūkio, socialinių ir kultūros bei informacinės aplinkos prieinamumo komisijų pranešimai apie komisijose svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus, kuriems centro taryba pritarė, o kai kuriais komisijų svarstytais klausimais priėmė nutarimus. Pritarta ūkio reikalų komisijos siūlymui rodiklių lentelę apie įmonių, UAB veiklą papildyti dar dviem rodikliais - pelnas (nuostolis) iš gamybos ir pajamos, gautos už parduotą nekilnojamąjį turtą. Iki 2004 m. neperkainoti įmonių bendrovių ir įstaigų balansuose esančio turto, į darbo grupę dėl socialinių įmonių projekto svarstymo įtraukti T.Giniotį, L.Kirkilovskį, S.Plaušką, G.Stoškų ir E.Žakarį. Pritarta socialinių ir kultūros reikalų komisijos siūlymui 2003 m. Tarptautinės baltosios lazdelės dienos tematiką skirti aklųjų ir silpnaregių švietimo problemoms, LASS dienų renginius Tauragėje pavesti organizuoti Šiaulių ir Tauragės apskričių tarybai, o tarptautinį festivalį "Baltijos banga" - Kauno ir Marijampolės apskričių tarybai, 2003 metais organizuoti tarptautinę konferenciją "Aklumo samprata ir priėmimas skirtingose kultūrose ir civilizacijose". Informacinės aplinkos pritaikymo komisijos sprendimui parengti brailio rašto sistemos 2 standartus (6 ir 8 taškų), šiems reikalams sudarytai 9 asmenų darbo grupei, kuriai pavesta vadovauti socialinių mokslų daktarui V.Toločkai, centro taryba taip pat pritarė.

Aptarta LASS įmonių, bendrovių ūkinė ir finansinė veikla per 2002 metų III ketvirtį. Visos įmonės ir bendrovės ketvirtį baigė turėdamos balansinį pelną, bendra gauto balansinio pelno suma - 889 tūkst. litų. Per šį ketvirtį pavyko sumažinti įsiskolinimus įmonėms, jie lyginant su II ketvirčiu, sumažėjo beveik 1 mln. litų. Ryškiausiai juos sumažino UAB "Liregus" ir Šiaulių įmonė, kuri jau pradėjo ir restruktūrizavimo procesą, tikėdamasi, kad jo metu bus anuliuota 2,7 mln. litų skola Vyriausybei. UAB "Regplastoje" išlieka skaudi problema - įsiskolinimai darbuotojams. 2002 metų III ketvirtyje įmonėse ir bendrovėse vidutiniškai dirbo 535 žmonės, iš jų - 266 aklieji ir silpnaregiai.

Centro taryba išklausė LASS revizijos komisijos UAB "Regplasta" patikrinimo, kurio prašė Kauno ir Marijampolės apskričių taryba, išvadas ir siūlymus. Revizijos komisijos nuomone, rugsėjo mėnesį bendrovėje vykusio audito rasti trūkumai taisomi, pokyčiai gamybinėje veikloje teigiami, nors dar yra daug tvarkytinų dalykų. Centro taryba revizijos komisijos nustatytus trūkumus įpareigojo įmonės administraciją pašalinti iki 2003 m. balandžio 1 dienos, o revizijos komisija pasiūlė, skatinant "Regplastos" darbininkų, specialistų suinteresuotumą dirbti ir šeimyniškai tvarkyti įmonės veiklą, organizuoti jiems dalykines išvykas į "Liregus" ir "Regsedos" bendroves.

"Regplastos" direktorė D.Zapolskienė supažindino centro tarybą su įmonės restruktūrizavimo metmenų planu, kuriame numatyti būtini veiksmai artimiausiu metu. Metmenyse numatoma, kad 2003 metai bendrovei bus lūžio metai ir jos reikalai stabilizuosis.

Buvo diskutuojama apie LASS turimų negyvenamų patalpų nuomą. Nuoma yra rimtas LASS verslas ir kartais įmonės ir įstaigos jam neskiria pakankamai dėmesio. Nutarta, kad UAB, įmonės ir įstaigos iki 2003 m. vasario 15 d. pateiks LASS centro tarybai kylančius probleminius patalpų nuomos klausimus, o ji, pakvietusi reikalingus specialistus, organizuos pasitarimą šiais klausimais.

Aptarti LASS narių 2002 m. vasaros poilsio reikalai. Vasarą poilsį organizavo "Spindulio" ir "Zelvos" poilsiavietės, per visus metus LASS nariai gydėsi Palangos reabilitacijos centre "Vyturys". "Spindulyje" ilsėjosi 974 poilsiautojai, iš jų - 149 regėjimo invalidai (2001 m. atitinkamai - 659 ir 85), daugiausia žmonių pajūryje ilsėjosi iš Vilniaus ir Kauno. UAB "Regseda", organizuodama poilsį "Spindulyje", patyrė 4102 litus nuostolio. "Zelvoje" ilsėjosi 328 poilsiautojai, iš jų - 181 regėjimo invalidas (2001 m. atitinkamai - 202 ir 183). Šioje poilsiavietėje daugiausia ilsisi vilniečiai, iš kitur buvo atvykę tik 43 žmonės. UAB "Liregus" išlaikydama poilsiavietę ir organizuodama poilsį patyrė 23 900 litų nuostolį. Reabilitacijos centre "Vyturys" gydėsi 165 I, II gr. bei 13 III gr. regėjimo invalidų (2001 m. - 296). Dėl ligonių kasų limituojamo finansavimo besigydančių skaičius vis mažėja.

Buvo priimti nutarimai dėl įmonių lėšų pervedimo į LASS bendroms reikmėms formuojamą fondą, Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybai leista dešimčiai metų sudaryti patalpų panaudos sutartį su Šalčininkų dienos centru neįgaliesiems. Išnagrinėjus UAB "Liregus" prašymą leisti parduoti neprivatizuotus bendrabučio kambarius, pavesta bendrovei kartu su Vilniaus ir Alytaus apskričių taryba aptarti kiekvieno kambario pardavimą individualiai ir pateikti siūlymus centro tarybai.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]