SOCIALINIS DARBAS

Irena MATULIENĖ

NAUJŲ INICIATYVŲ PROJEKTAS


Phare ACCESS programa yra Europos Bendrijos remiama ir skirta pilietinės visuomenės plėtrai Vidurio ir Rytų Europos šalims, kandidatėms į Europos Sąjungą.

Europos Bendrija remia NVO (nevyriausybinių organizacijų) projektus tose socialinės reformos srityse, kur valstybė atlieka minimalų vaidmenį. Tokiu būdu Europos Bendrija padeda pasirengti šioms šalims būsimai narystei Europos Sąjungoje.

Pastaraisiais metais, vykstant visuomenėje pokyčiams, išryškėja stiprėjantis NVO vaidmuo. Vyriausybės lygmenyje pripažįstama, kad NVO tampa svarbiu partneriu kovojant su įvairiomis socialinėmis negerovėmis.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos iniciatyva kartu su partneriais BALTIC PARTNERD FOR CHANGE MANAGEMENT 2000 metais buvo parengtas ACCESS programai mikroprojektas tema: "Aklųjų ir silpnaregių poreikių identifikavimas, kuriant regionuose socialinių paslaugų tinklą". Konkurse projektas buvo atrinktas, skirtos lėšos jam įgyvendinti. Projekto trukmė - vieneri metai, numatoma užbaigti 2002 metais. Darbas vyksta keturiuose rajonuose: Plungėje, Mažeikiuose, Panevėžyje ir Biržuose. Į rajonuose vykstančius mokymus-seminarus sukviečiami vietinės savivaldos institucijų darbuotojai, mūsų organizacijos nariai - aklieji ir silpnaregiai, kurie kartu aptaria, vertina ir modeliuoja jiems gerai žinomas situacijas, mokosi argumentuotai kelti problemas, numato bendrus veiksmus, planus išsakytiems socialiniams poreikiams tenkinti. Demokratėjančiu laikotarpiu, kai iniciatyva ir atsakomybė deleguojama savivaldybėms, neįgaliųjų žmonių organizacijos ir jų nariai turi suvokti savo, kaip piliečio, aktyvumo svarbą, o tai reiškia, kad reikalinga skatinti nuomonių įvairovę ir pačių žmonių iniciatyvas padėti sau ir šalia esančiam, nebijoti reikšti savo nuomonę ir jai atstovauti, siūlyti savo problemų sprendimo variantus, suvokti savo organizacijos misiją ir būti aktyviu organizacijos nariu. Daug dėmesio ir praktinių užsiėmimų skiriama bendravimo ypatumams.

Seminare Mažeikiuose dalyvavo Mažeikių ir Plungės savivaldybių bei aklųjų ir silpnaregių atstovai

Kiekviename iš keturių rajonų bus paruošta po 10 aktyvių lyderių iš savivaldybės ir aklųjų bei silpnaregių bendruomenės narių, kurie sugebės kooperatyvinio planavimo ir problemų sprendimo subtilumus taikyti konkrečioje socialinėje aplinkoje. Šis mokymo modelis gali būti taikomas ir kituose šalies rajonuose plėtojant socialines paslaugas.

Projekto tematika sutampa su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos politikos akcentais socialiniame sektoriuje, kurio tikslas - prisidėti prie socialinės reintegracijos ir į šį procesą įtraukti neįgaliuosius asmenis kartu su vietinėmis savivaldos institucijomis kurti socialinių poreikių tenkinimo tinklą regionuose.

Reikia pažymėti, kad tokio pobūdžio projektas, kai iniciatorius yra NVO, šiuo atveju Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, yra pirmasis bandymas pakviesti savivaldos institucijas bendram darbui, numatant veiksmus bendruomenės atkūrimo klausimais, visa tai skatina pilietines iniciatyvas, dalyvaujant pertvarkos procese, o šias iniciatyvas visokeriopai remia Europos Bendrija.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]