LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Praėjusių metų gruodyje vyko net du centro tarybos posėdžiai - 4 ir 20 dienomis.

Pirmajame posėdyje aptarta 17 klausimų ir priimta 12 nutarimų. Jame buvo išsamiai išnagrinėtas LASS individualių (personalinių) įmonių su juridinio asmens teisėmis perregistravimo į uždarąsias akcines bendroves klausimas. Centro taryba nutarė LASS įmones perregistruoti į uždarąsias akcines bendroves ir patvirtino jų įstatus. Tik Šiaulių įmonės perregistravimą siūlyta atidėti, kol įmonės administracija suderins savo perregistravimą su Finansų ministerija, iš kur yra paėmusi kreditą. Kai įsteigtos uždarosios akcinės bendrovės miestų rejestro tarnybose užregistruos savo veiklos įstatus, Kauno įmonė vadinsis UAB "Regplasta", Klaipėdos įmonė - UAB "Regseda", Panevėžio įmonė - UAB "Regovitus", Vilniaus įmonė - UAB "Liregus", įmonė "Įranga" - UAB "Vilniaus įranga". Uždarųjų akcinių bendrovių steigėja ir vienintele akcininke yra LASS suvažiavimo išrinkta centro taryba. UAB yra įmonių prievolių ir teisių perėmėjos ir įdarbina riboto darbingumo darbuotojus.

Kauno įmonės laikinai einanti direktorės pareigas D. Zapolskienė pateikė revizijos komisijos nustatytų įmonės ūkinės-finansinės veiklos trūkumų šalinimo bei veiklos stabilizavimo ir gerinimo planus, kuriems centro taryba pritarė.

Atsižvelgdama į Panevėžio įmonės sunkią ekonominę padėtį, centro taryba įmonės kreditą, paimtą iš VšĮ "LASS centro taryba" pagal 1998 metų rugpjūčio mėnesio sutartį, pripažino beviltiška skola ir ją nurašė.

Centro taryba leido Klaipėdos įmonei "Regseda" ir įmonei "Įranga" parduoti įmonėse esamų negyvenamų ir nenaudojamų patalpų dalį. Gautos lėšos bus naudojamos likusių patalpų kapitaliniam remontui, siekiant jas išsaugoti ir padaryti patrauklias nuomininkams.

Buvo įsteigti Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybų Alytaus bei Trakų ir Elektrėnų filialai, Panevėžio ir Utenos apskričių tarybos filialas - Panevėžio aklųjų ir silpnaregių dienos centras ir patvirtinti šių struktūrinių padalinių nuostatai.

Centro taryba išnagrinėjo Ūkio ministerijos informaciją, kad Fondo M95 verslo inkubatorius reorganizuojamas į Neįgaliųjų verslo informacinį centrą, ir siūlymą tapti šios reorganizuotos viešosios įstaigos bendrasteigėja. Nutarta su Neįgaliųjų verslo informaciniu centru bendradarbiauti kaip ir su kitomis aklaisiais besirūpinančiomis įstaigomis, bet kaip bendrasteigėja šios viešosios įstaigos veikloje nedalyvauti, nes neįgaliųjų verslas, jo skatinimas, kaip ir visų Lietuvos gyventojų, yra Ūkio ministerijos ir kitų užimtumu besirūpinančių valstybinių institucijų prerogatyva.

Atsižvelgdama į prašymus, centro taryba pritarė auditui Klaipėdos įmonėje, 10 metų patalpų nuomai UAB "Europica" LASS pastate Žemaitės g. 21, Vilniuje, parėmė aklosios dainininkės Onutės Matusevičiūtės, dalyvausiančios tarptautiniame J. Rodrigo vokalistų konkurse, kelionę į Madridą.

Gruodžio 20 d. posėdyje centro taryba patvirtino apskričių organizacijų rinkiminių konferencijų datas. Kauno ir Marijampolės apskričių organizacijos rinkiminė konferencija vyks 2002 m. kovo 13, Klaipėdos ir Telšių - vasario 21, Panevėžio ir Utenos - sausio 23, Šiaulių ir Tauragės - vasario 28, Vilniaus ir Alytaus - kovo 6 dieną. Nutarta konferencijose į LASS XVI suvažiavimą išrinkti po 1 delegatą iš 100 narių, esančių apskrities organizacijos įskaitoje 2002 m. sausio 1 d.

Buvo aptartas poilsio ir sanatorinio gydymo organizavimas per 2001 metus. Poilsis buvo organizuojamas trijose LASS poilsio bazėse - "Nemune", "Spindulyje" ir "Zelvoje". Jose pailsėjo 1069 poilsiautojai, šiek tiek daugiau nei 2000 metais. Maitinimo organizavimas pajūryje nepadidino neregių poilsiautojų skaičiaus, kaip buvo tikėtasi. Sanatorijoje "Vyturys", negalutiniais duomenimis, jau gydėsi 330 regėjimo invalidų, jų gydymosi išlaidas apmokėjo Valstybinė ligonių kasa. Poilsiautojų ir besigydančių skaičius jau daug metų beveik nekinta.

Centro taryba pritarė Klaipėdos įmonės investiciniam projektui, kuriam bus panaudota 100 tūkst. litų iš lėšų, gautų už parduotas negyvenamas patalpas (garažus). Planuojama suremontuoti cechus, administracinį korpusą, sutvarkyti teritoriją.

Centro taryba susipažino su LASS narių prašymais ir pavedė juos spręsti darbo tvarka; išklausė informacijas apie miestuose ir rajonų centruose įsteigtus dienos centrus, teikiančius akliesiems ir silpnaregiams socialines paslaugas, apie centro tarybos kultūros reikalų komisijos priimtus sprendimus, apie LASS organizuotus renginius per 2001 metus, apie rengiamą nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos programą 2003-2012 metams ir LASS pateiktus siūlymus.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]