LASS CENTRO TARYBOJE


Zita JUODKIENĖ

 


Liepos 4 d. vykusiame centro tarybos posėdyje dalyvavo 13 centro tarybos narių, buvo apsvarstyta 16 įvairių klausimų.
     Centro taryba priėmė nutarimą dėl LASS individualios įmonės "Mūsų žodis" likvidavimo, nes jau užregistruota UAB "Brailio spauda", kuri šalia naujų veiklos sričių perėmė ir visas buvusias individualios įmonės funkcijas. "Mūsų žodžio" darbuotojai toliau dirbs UAB "Brailio spauda".
     Daugiausia buvo aptariami LASS įmonių reikalai. Išklausyta informacija apie LASS įmonių ūkinę ir finansinę veiklą per šių metų pirmą ketvirtį. Per šį laikotarpį įmonės pagamino produkcijos 17,7 proc. mažiau nei per tą patį ketvirtį pernai. Iš gamybos pelną gavo tik Vilniaus įmonė. 0,1 proc. sumažėjo įmonių įsiskolinimai. Kauno įmonė likvidavo didžiąją dalį skolos darbininkams, šiek tiek stabilizavo padėtį. Įmonėse dirbo vidutiniškai 718 žmonių, iš jų - 338 aklieji ir silpnaregiai. Per pirmąjį metų ketvirtį iš LASS įmonių buvo atleisti 23 žmonės, iš jų - 4 regėjimo invalidai.
     Informaciją apie LASS priklausančių negyvenamų patalpų Kaune, Savanorių prospekte Nr.206, pardavimą pateikė šių patalplų pardavimo komisijos pirmininkas R. Ulinskas, Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos pirmininkas. Kauno įmonės direktorius B. Motiejūnas supažindino, kaip vykdomas įmonės ūkinės ir finansinės veiklos gerinimo planas. Įmonė šiek tiek išplėtė produkcijos realizavimą ir pardavė užsilikusios produkcijos už 160,8 tūkst. litų, įdiegė 13 rūšių naujų gaminių, įsigijo medžiagų, pardavė nenaudojamus įrengimus, pasirengė perduoti įmonės balanse esančius namus Kauno miesto valdybai, pardavė nekilnojamo turto, sumažino įsiskolinimus, tačiau gamyba šioje įmonėje išlieka per maža ir daug prastovų.
     Tartasi dėl Lietuvos aklųjų choro loterijos tęsimo. Kaip informavo choro direktorius V. Bagdonas, labai sunkiai realizuojami loterijos bilietai, bet loterija dar nėra nuostolinga. Atsižvelgdama į įdėtus kaštus, organizuojant loteriją, centro taryba nutarė kol kas jos nenutraukti, tačiau kitų metų pradžioje vėl svarstyti šį klausimą.
     Vadovaujantis Lietuvos Invalidų reikalų tarybos prie Lietuvos Vyriausybės patvirtintais nuostatais, patikslinta iš valstybės biudžeto finansuojamų programų rengimo, finansavimo ir atsiskaitymo už jų vykdymą tvarka.
     Išklausytos informacijos apie centro tarybos ūkio, socialinių bei kultūros reikalų komisijų svarstytus klausimus bei priimtus sprendimus. Ūkio reikalų komisija siūlo ateityje aptarti įmonių juridinį statusą, nes dabar, neturėdamos LR įstatymais apibrėžto juridinio statuso, įmonės turi daug sunkumų derybose su ūkiniais partneriais. Centro taryba, išklausiusi šios komisijos argumentų, pasiūlė 1999 m. gruodžio 16 d. nutarimą "Dėl lėšų, gautų už parduotą LASS nekilnojamą turtą, paskirstymo" laikyti negaliojančiu tol, kol bus nustatyta nauja šių lėšų panaudojimo tvarka. Susipažinusi su informacija apie aklųjų ir silpnaregių literatų kūrybos konkursą, pritarė konkurso komisijai, siūliusiai paremti poeto A.Valentos poezijos knygos leidybą.
     Centro taryba skyrė Lietuvos aklųjų chorui 200 tūkst. litų materialinę paramą iš lėšų, kurias centro taryba, kaip steigėjas, įstatymo numatyta tvarka gavo paramai ir labdarai iš choro organizuojamų loterijų, leido Vilniaus įmonei parduoti rinkos kainomis 63,72 kv.m. rūsio patalpų, esančių Vilniuje, Skroblų g. Nr.15.
     Išnagrinėjusi gautus prašymus, centro taryba iš 2000 m. regėjimo invalidų reabilitacijos ir socialinės integracijos programos skyrė lėšų Kauno ir Marijampolės apskričių tarybai LASS narių poilsio organizavimui "Nemuno" poilsio bazėje, Vilniaus įmonei LASS narių sanatorinio gydymo organizavimui įmonės sanatorijoje "Zelva", P. Daunio fondui - Maldos dienos renginiams ir pagaminti stogastulpį, skirtą P. Daunio 100-osioms gimimo metinėms. Centro taryba kol kas atmetė Šiaulių ir Tauragės apskričių tarybos prašymą skirti 123,6 tūkst. litų rajonų tarybų patalpų rekonstrukcijai, pastatų remontui bei baldams įsigyti ir pavedė centro tarybos pirmininkui sudaryti komisiją, kuri išanalizuotų šio prašymo tikslingumą, tačiau leido šiai apskričių tarybai iš lėšų, gautų už Šiaulių įmonės parduotus pastatus, 10 tūkst. litų panaudoti automobiliui įsigyti.
     Kitas LASS centro tarybos posėdis vyks rugsėjo mėnesį.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]