IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS


dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

 


Kosto jubiliejus

     Kovo 11 dieną sukanka 75 metai, kai gimė (1925) Kostas Bankauskas, vienas Lietuvos aklųjų draugijos kūrėjų, ilgametis LAD Kauno tarprajoninės valdybos pirmininkas.
     K. Bankauskas gimė buvusioje Raseinių apskrityje, Ročių kaime, mažažemių valstiečių šeimoje. Nemato iš vaikystės. Į Kauno aklųjų institutą atvyko mokytis 1937 m. ir 1945 m. baigė jo aštuonias klases, įsigydamas ir šepetininko amatą. Įsidarbino Kauno aklųjų įmonės šepečių ceche darbininku. 1946 m. buvo išrinktas LAD Kauno skyriaus valdybos pirmininku. 1947-1963 m. vėl dirbo įmonės šepečių ceche darbininku, pamainos brigadininku. 1964-1989 m. dirbo LAD Kauno tarprajoninės valdybos pirmininku. Dabar - pensininkas.
     K. Bankauskas, ir mokydamasis aklųjų institute, ir baigęs jį, buvo veiklus visuomenininkas, kultūrinių renginių organizatorius, pučiamųjų instrumentų orkestro muzikantas. Jį nuolat rinko LAD centro valdybos nariu, taip pat buvo ir jos prezidiumo nariu. Jis - LAD pirmojo suvažiavimo (1947) delegatas. Nuolat prisimenamas kaip nuoširdus draugas, rūpestingas draugijos darbuotojas. Periodikoje ir kai kuriuose leidiniuose yra išspausdinta jo straipsnių apie draugijos veiklą, prisiminimų.
     1979 m. LAD IX suvažiavime buvo išrinktas draugijos garbės nariu, 1983 m. už ilgametę organizacinę, kultūrinę bei visuomeninę veiklą ir tiflologijos darbus jam buvo paskirta Lietuvos aklųjų draugijos tiflologijos premija.

Veiklioji Danutė

     Kovo 23 dieną sukanka 60 metų, kai gimė (1940) Danutė Ramanauskienė, meno mėgėjų būrelių dalyvė, LASS Kauno kultūros namų ilgametė darbuotoja.
     D. Kajokaitė-Ramanauskienė gimė Kaune, inteligentų šeimoje. 1966 m. baigė vakarinę suaugusių muzikos mokyklą Kaune, lankė fortepijono klasę. 1960 m. į Kauno aklųjų įmonę atėjo dirbti sekretore-mašininke, nuo 1962 m. Brailio rašto spaustuvėje dirbo raidžių rinkėja, vėliau paskirta Kauno tarprajoninės valdybos inspektore, nuo 1970 m. - kultūros namų meno vadove. Šiuo metu yra kultūros namų ūkvedė, kartu yra vietos radijo laidų vedėja. Veikli kultūros namų meno mėgėjų būrelių dalyvė: 1960-1981 m. dainavo estradiniame orkestre, buvo kviečiama dainuoti įvairiuose vokaliniuose ansambliuose. Nemažai yra parašiusi korespondencijų į spaudą. Ji - veikli darbuotoja, nuoširdi moteris.

Stanislovas Saulytis

     Kovo 27 dieną sukanka 60 metų, kai gimė (1940) Stanislovas Saulytis, LASS darbuotojas, gamybininkas.
     S. Saulytis gimė Ivoriškės kaime (Skuodo raj.), valstiečių šeimoje. Iš mažens buvo silpno regėjimo. Mokėsi Kauno aklųjų internatinėje mokykloje, kur įgijo vidurinį išsilavinimą. 1979 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, studijavo tiflopedagogiką. 1961 m. pradėjo dirbti darbininku Kauno aklųjų įmonėje. Tolesnė jo veikla: 1972-1974 m. - LAD Kauno kultūros namų direktorius, 1974-1990 m. - Kauno aklųjų įmonėje vyr. meistras, šepečių cecho viršininkas, 1990-1993 m. - Klaipėdos aklųjų įmonės direktorius, 1993-1999 m. - toje pačioje įmonėje pagrindinės gamybos cecho viršininkas.
     Šiuo metu dėl sutrikusios sveikatos dirbti negali.
 
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]